FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA

Fokkersbijeenkomst 30 maart 2019

Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.

In zalencentrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
Aanvang 13:00 uur
(vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal).

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 31 maart 2018
4. Verslag Fokkersdag op 19 mei 2018 bij familie Brendeke in Oene
6. Terugblik bijeenkomst met Fokcommissies en NOG-bestuur
7. Evaluatie keurings- en opnameseizoen 2018 en eerste instructiebijeenkomst
8. Voorstellen om over te stemmen (zie bijlage):
1. Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR?
2. Registratie boklammeren: JVR x S = JVR (Wachtbok vervalt)?
3. In 2019 starten met rasgebonden inspecteurs?
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2019" à 7.50 euro
9. Presentatie Fokboek Wit 2019
10. Plannen om inteelt en verwantschap te beperken
11. Terugblik twee jaar focus op vooruier en uitreiking Gerard Bos-Bokaal
12. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
13. Foto's van keuringen 2018
14. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
15. Rondvraag
16. Sluiting rond 15:30 uur
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

BIJLAGE

Toelichting voorstellen agendapunt 9:
1. Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR?
Vrouwelijke witte nakomelingen uit kruisingen van Wit x Bont blijven op dit moment tot het oneindige geregistreerd bij het Bonte ras.
De witte kruislingen worden in het voorstel geregistreerd als Wit1 (W1 = 50% W en 50% B).
Als deze worden gedekt door een Witte stamboekbok dan worden de vrouwelijke witte nakomelingen Wit2 (W2 = 75% W en 25% B) en de derde generatie JVR bij het Witte ras (W3 = 87,5% W en 12,5% B).
Als deze dieren door een inspecteur worden opgenomen dan worden ze Witte stamboekgeit.
Het traject van drie generaties is vergelijkbaar met het traject van Register naar Stamboek.
2. Registratie boklammeren: JVR x S = JVR?
Bij de huidige regels worden boklammeren van jaarlingen die niet worden opgenomen in het Stamboek: GA (Geregistreerde Afstamming). Reden: voortijdig afvoer.
Voorstel: Moederdier (JVR) zonder opnamerapport x een stamboekbok (Voorlopig of Definitief) worden de boklammeren opgenomen in JVR bij het Witte ras.
De term Wachtbok vervalt bij de Witte geiten.
3. In 2019 starten met rasgebonden inspecteurs?
Voorstel bestuur: Er worden vijf inspecteurs gevraagd die jaarlijks worden geëvalueerd.
Tijdens opnamedagen en bokkenkeuringen twee rasgebonden inspecteurs.
Bij de afdelingskeuringen volstaat een rasgebonden en een niet-rasgebonden inspecteur.

   

VERSLAG 2019

Witfokkers stemmen voor vernieuwing
 
Op de agenda van de fokkersbijeenkomst, die gehouden werd op zaterdag 30 maart 2019 in de “Kiekmure” te Harderwijk, stonden naast een aantal interessante en informatieve onderwerpen drie voorstellen waarover gestemd kon worden door de witfokkers.

Commissievoorzitter Sietse van de Wal opende om 13.00 uur de bijeenkomst, die bijgewoond werd door 27 fokkers en belangstellenden, en heette iedereen van harte welkom.
Naast een aantal mededelingen en ingekomen stukken werd stil gestaan bij het overlijden van topfokker Hans de Vries die, al was hij al enige jaren gestopt met de geitenfokkerij, een indrukwekkende fokkerij had opgebouwd.

Er werd een oproep gedaan aan de fokkers om hun geiten aan te melden en te registreren in het “Paraplubestand” van de St. Zeldzame Huisdieren om ruiming te voorkomen bij calamiteiten.
Omdat de Witte Geit inmiddels tot de zeldzame huisdieren gerekend mag worden werd er ook een oproep gedaan, aan de fokkers die 10 of meer fokdieren in de stal hebben, om zich aan te melden als fokcentrum.
Het nieuwe stamboekprogramma “ZooEasy” is nog steeds in ontwikkeling maar nog niet gebruiksklaar voor de fokkers maar er wordt hard aan gewerkt om er dit jaar mee aan de slag te kunnen gaan.
 
Stemmen
De Fokcommissie vond het nodig om de witte dieren uit de kruising tussen Wit en Bont duidelijk te registreren en zichtbaar te maken omdat deze nakomelingen anders voor altijd als Bont geregistreerd blijven.
De witfokkers stemden hiermee in en deze dieren krijgen nu de aanduiding W1, W2 of W3= JVR op hun stamboekpapier. Deze wijze van registratie is vergelijkbaar met het traject van Register naar Stamboek.

Om ook van zo veel mogelijk boklammeren uit nog niet in het stamboek opgenomen dieren gebruik te kunnen maken werd het voorstel gedaan om de boklammeren uit geiten met alleen JVR gepaard met een stamboekbok (voorlopig of definitief) op te nemen in het JVR bij het witte ras.
Omdat de fokkers ook hiermee instemden vervalt de term ”Wachtbok“.

In navolging van andere NOG-fokcommissies stelde fokcommissie Wit voor om ook gebruik te gaan maken van rasgebonden inspecteurs voor het Witte ras. Ook op dit voorstel werd door de aanwezige fokkers positief gereageerd en door de meerderheid vóór gestemd.
Voortaan zullen tijdens bokkenkeuringen en opnamedagen twee rasgebonden inspecteurs de opname’s verzorgen en bij afdelingskeuringen wordt volstaan met één rasgebonden en één niet rasgebonden inspecteur.

Alle drie de aangenomen voorstellen zullen tijdens de ALV van de NOG op 20-4-2019 ter bekrachtiging worden aangeboden en zullen zo mogelijk met terugwerkende kracht per 1-1-2019 in werking treden.
 
Fokkersbijeenkomsten
Er werd teruggekeken naar de fokkersbijeenkomst en de fokkersdag van het afgelopen jaar met daarna een toelichting op de aanstaande fokkersdag, die gehouden wordt op zaterdag 18 mei, waarvoor we naar Friesland gaan en de geiten van Sietse van de Wal en Jan Maat gaan bewonderen.
Het volledige programma is nog niet bekend, maar komt op de website.
Deelname is gratis maar wel zelf een lunchpakketje meenemen en graag even opgeven bij één van de commissieleden.
 
Fokboek
Ieder jaar wordt er weer uitgekeken naar het nieuwe fokboek wat tijdens de fokkersbijeenkomst tegen kostprijs wordt aangeboden aan de fokkers die geïnteresseerd zijn in toplijsten en afstammingsgegevens.
Het fokboek bestaat uit 93 pagina’s informatie met onder andere exterieur- en productietoppers en kan besteld worden bij Henk Bierhof door 11 euro over te maken naar NL21 INGB 0650 3728 08 onder vermelding van “Fokboek 2019” en uw adres.
Natuurlijk kunt u ook het fokboek tijdens een evenement of bijeenkomst verkrijgen en is de prijs € 7,50. Wel graag even bestellen bij één van de commissieleden.
 
Opnamedag
Het afgelopen jaar werden er voor het eerst opnamedagen georganiseerd waarvoor dieren, die niet op een keuring aangeboden konden worden en aan huis, in het stamboek werden ingeschreven.
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om tijdens een opnamedag, die gepland staat voor zaterdag 21 september, dieren aan te bieden.
Opgave voor 1 september bij Jan de With.
 
Keuringsseizoen
Tijdens het overleg met de NOG werd het keuringsseizoen geëvalueerd en aangegeven waar de aandachtspunten naar uit moeten gaan volgens de fokcommissie.
De fokkers konden via foto’s weer even terugkijken naar de gehouden keuringen via de foto’s van het afgelopen seizoen waarna de huldigingen plaats vonden van de Landelijke keuringen.
Bij de CW-keuring werd Liesje 153 van Koekkoek kampioen bij de lammeren en Fay van de Dijk van Lambregts kampioen bij de geiten.
Tijdens de landelijke NCW-keuring werd Geertje 5 van Joustra kampioen bij de lammeren en Ikkerwaldster Froukje 82 van Kempenaar kampioen bij de geiten.
Er werden ook nog twee Stergeiten gehuldigd waarvan de eigenaren een mooie standaard in ontvangst konden nemen. Het waren Boukje 294 van de Boer waarvoor fokker de Vries de prijs in ontvangst kon nemen en Nooro’s Roza 9 van Noordermeer.
De Gerard Bos bokaal voor de beste vooruier werd uitgereikt bij de CW voor Nooro’s Roza 24 van Noordermeer en Maaike 160 van Terpstra.
Ten slotte werd de geit Corrie 162 van Groenveld in het zonnetje gezet voor het behalen van 15.000 kg melk.

Voorzitter Sietse van de Wal deed in zijn slotwoord een oproep aan de aanwezigen om wanneer fokkers zich geroepen voelen om de opleiding voor keurmeester te gaan volgen en dit te melden.
Hij bedankte allen voor hun bijdrage aan weer een geslaagde fokkersbijeenkomst.
 

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG