FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2006

Fokkersbijeenkomst 25 maart 2006 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst 26 maart 2005
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten: toelichting functies
5. Fokkersdag 2005/2006: verslag 2005 en vervolg in 2006
6. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2006"
7. Presentatie Fokboek Wit 2006
8. Foto's met toelichting van vele topgeiten van de laatste 25 jaar
9. Presentatie artikel: "Witfokker aan het woord"
10. Huldiging 10.000 kg melkgeiten
11. Huldiging Stergeiten
12. Huldiging: Kampioenen van de Nationale Keuringen 2005
13. Rondvraag
14. Sluiting
  NOG-Fokcommisie Witte Geiten
Secretariaat: J. de Vries

 

VERSLAG 2006

Verslag Fokkersbijeenkomst 25 maart 2006
Aanwezig: Ongeveer 40 fokkers/belangstellenden: hieronder vallen ook bestuurders NOG, enkele leden van andere Fokcommissies en bestuursleden, bestaande uit G. Bos, voorzitter/penningmeester; J. de Vries, secretaris; A. Hutten; M. Wiersma en J. de With.
Met kennisgeving afwezig: Jurjan Groenveld, commissielid; J. Fokkema
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij geeft aan dat de agenda met één punt wordt uitgebreid op verzoek van de voorzitter van de NOG, de heer Frans Stolk.
Deze maakt van de gelegenheid gebruik om Theo van der Meer te eren vanwege zijn behaalde diploma van het inspecteurschap. Zijn lange reeks mooie woorden sluit hij af met het uitspreken van het vertrouwen in Van der Meer als inspecteur. Bij het overhandigen van het diploma wordt Van der Meer succes gewenst.
2. Ingekomen brieven / mededelingen
* Er zijn geen ingekomen brieven voor deze vergadering.
* Vanaf 24 mei 2003 zijn er ruim 12.000 bezoekers op de website www.wittegeiten.nl geweest. De site wordt steeds vaker bezocht. De laatste tijd kijken er gemiddeld 20 mensen per dag.
* De Fokcommissie Witte Geiten was dit jaar aan de beurt om medewerking te verlenen bij het organiseren van de inspecteur- en keurmeesterdag van 3 juni. De Scholingscommissie heeft besloten om in 2006 nogmaals aandacht te besteden aan de Toggenburgergeiten.
* In de rasstandaard is de gewenste speenlengte van 7 centimeter veranderd in 5-6 centimeter.
* De rekening 2005 en de begroting 2006 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG en komen aan de orde op de Algemene Ledenvergadering van de NOG op 22 april in Hardewijk.
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst 26 maart 2005
Dit verslag wordt met dank aan Jurjan Groenveld goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten
Gerard Bos is naast voorzitter ook penningmeester De heer G. Koekkoek heeft dat een tijd lang verdienstelijk gedaan, maar is vorig jaar gestopt met zijn commissiewerk. Doordat het moeilijk is om een vervanger voor hem te vinden, heeft Bos deze taak op zich genomen. 
Jurjan Groenveld verblijft momenteel voor zijn werk in Portugal. Op afstand blijft hij nog wel de Fokcommissie ondersteunen via e-mail. Zijn functie als secretaris heeft hij overgedaan aan Jeroen de Vries.
Bertus Hutten en Marten Wiersma hebben aangegeven binnenkort de Fokcommissie te willen verlaten. Gerard Bos vraagt de vergadering of er misschien mensen in de commissie plaats willen nemen. 
5. Fokkersdag 2005/2006
Met behulp van een flitsende PowerPointpresentatie wordt er teruggekeken naar de fokkersdag van 14 mei 2005 bij de familie Holwerda te Siegerswoude. De volgende fokkersdag zal gehouden worden op 20 mei 2006 bij de familie De With te Lexmond.
6. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
Aan de hand van het stamboekprogramma GReIS laat Herman Hoekstra evaluatiegegevens zien. Enkele opvallende zaken:
* In vergelijking met vorig jaar is de gemiddelde opname van geiten stabiel gebleven.
* In de afgelopen jaren is er een opvallende stijging in beoordeling van uiers en benen.
* 1-jarige dieren hebben in hoogtemaat veel vooruitgang geboekt.
* In de afgelopen zes jaar zijn er slechts 16 dieren afgekeurd.
Het programma GReIS heeft 25 'koppels' kunnen vinden tussen moederdier en dochter. Uit deze vergelijking moest blijken in hoeverre er verbetering was ten opzichte van het moederdier. Er was sprake van een lichte afname in productie.
Er is door gebruik te maken van een 'voorbeeldbok' uitgezocht of het haalbaar is met behulp van gegevens op papier het predikaat Preferente bok toe te kennen. De conclusie is dat het met de gestelde eisen niet haalbaar is om het predikaat Preferent op deze wijze invulling te gaan geven.
Pauze

Fokboek Wit 2006

 

 
7.  Presentatie Fokboek Wit 2006
Het nieuwe Fokboek Wit is in grote lijnen hetzelfde gebleven als vorig jaar. Extra aandacht is er in dit Fokboek voor de oudere witte geiten; de nog in leven zijnde Stergeiten en de geiten die de grens met 10.000 kg melk zijn gepasseerd.
De top 100 productie zal in de volgende editie slechts uit geiten bestaan die een melklijst hebben van 250 dagen of meer.
 
8. Foto's topdieren van de laatste 25 jaar
Met afwisselende toelichtingen van Jan de With, Gerard Bos en Piet van Haperen, komen een groot aantal topdieren van de afgelopen 25 jaar op het scherm voorbij. Enkele voorbeelden: Hiltje 32 van L. van der Molen, Joukje van R. Borger, Sita's Roosje 22 van S. Wiegersma, Klazien 43 van Combinatie de Vries, Marijke 63 van P. van Haperen en Corrie 28 van Combinatie Groenveld.
9. Presentatie artikel 'Witfokker aan het woord'
De Fokcommissie Witte Geiten heeft een nieuw initiatief genomen om tweemaal per jaar een artikel te publiceren waarin de witfokker uitdrukkelijk aan het woord is. 
Het is de bedoeling dat zowel fokkers in het noorden als in het zuiden benaderd worden om mee te werken aan een interview.
10. Huldiging 10.000 kg melkgeiten
Uit handen van Gerard Bos ontvangt P. van Haperen een onderscheiding in de vorm van een bord met opschrift voor zijn geit Marijke 63. Schrijnend voor deze fokker is echter dat deze geit afgelopen week is overleden. Bos prijst fokker en dier met de uitzonderlijke prestatie van het passeren van de 10.000 kg-grens.
Ook is er aandacht voor Ivanbar Trees 56 van L. Anema uit Achlum. Ook deze geit is de grens van 10.000 kg melk voorbij. De fokker is helaas niet aanwezig. Voor hem neemt M. Hoekstra het bord in ontvangst.
11. Huldiging Stergeiten
Krupers Tjitske 9 van Comb. van der Meer, Marijke 82 van P. van Haperen en Corrie 82 van Comb. Groenveld worden gehuldigd vanwege het behalen van het predikaat Stergeit. Als aandenken ontvangen zij een bord met opschrift. 
12. Huldiging kampioenen Nationale Keuringen 2005 
Kampioen op de NCW-keuring in Beilen op 9 juli 2005 werd Sasja van W. de Vries uit Nijeholtpade. Namens De Vries neem R. Ponne-de Vries de felicitaties, en de daarbij behorende bloemen, in ontvangst.
Kampioen op de CW-keuring in Utrecht op 24 september 2005 werd Roza A van H. Noordermeer uit Heenvliet. Hij ontvangt van Gerard Bos de felicitaties en de bloemen.
Niet alleen dieren worden gehuldigd. Voorzitter Gerard Bos zet ook Teunie Melkert nog even in het zonnetje. Zij wordt bedankt, door middel van een bloemetje, voor alle werkzaamheden die zij belangeloos voor de fokcommissie doet. 
13. Rondvraag
W. de Boer vraagt zich af of zijn geit Leontien 3 ook nog gehuldigd wordt. Aan dit dier is reeds het predikaat Stergeit toegekend, maar hij heeft nog geen bordje ontvangen.
Met excuses van de commissie wordt er een huldiging in scène gezet en wordt de Boer zo spoedig mogelijk zijn bordje toegezonden.
14. Sluiting
De voorzitter nodigt de aanwezigen van harte uit op de Fokkersdag van 20 mei en wenst iedereen wel thuis.
J. de Vries,
secretaris.

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG