FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2015

Fokkersbijeenkomst 28 maart 2015 om 13:00 uur in Sociaal Centrum “de Kiekmure” in Harderwijk
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 29 maart 2014
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag op 17 mei 2014 bij Familie de With en familie Bons in Ottoland
6. Aankondiging Fokkersdag op 16 mei 2015
7. Stemming
Voorstel: Wit lam uit kruising Wit x Bont inschrijven in het Witte Jongveeregister
Preadvies: Het bestuur is tegen het voorstel
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2015" à 7.50 euro
8. Presentatie Fokboek Wit 2015
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto's van keuringen 2014
11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2015

Verslag Fokkersbijeenkomst 28 maart 2015
Plaats: Het Sociaal Centrum "De Kiekmure" in Harderwijk
Aanwezig: 38 fokkers en belangstellenden waaronder NOG-bestuurslid Jan Hogervorst, commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Wim van Rheen, Henk Bierhof en Bas Bierhof
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering, heette allen van harte welkom en was blij met de goede opkomst.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven:
*Er zijn geen ingekomen brieven.
 
Mededelingen:
* Er waren acht afmeldingen binnen gekomen.
* Evaluatie scholingscommissie was afgeblazen.
* Het jaarverslag 2014 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2014 en begroting 2015 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* De Scholingsdag is dit jaar gehouden op zaterdag 3 mei in Hagestein. De fokcommissies Wit, Bont en Toggenburger hebben hierbij een bijdrage aangeleverd.
's Morgens stond een inleiding over de focus op het TrueType van de drie rassen op het programma.
's Middags gingen de keurmeesters en inspecteurs actief aan de slag met 5-6 aangevoerde dieren van elk ras. Type stond centraal en de aanwezige dieren werden aan de hand van dit onderdeel op volgorde geplaatst.
* Resultaten onderzoek scrapie-resistentie bij Nederlandse geiten.
  - Bij de Witte geiten: één drager -> weinig mogelijkheden
  - De Toggenburgers hebben veel kansen om door fokkerij geheel resistent te worden
  - De Boergeiten en in mindere mate de Nubische kunnen eventueel met het alternatieve allel 146S aan de slag
Conclusie: Zonder Toggenburgerbloed in de afstamming geen dragers van allel 222K.
* Dag van het Schaap
Een zeer geslaagde dag met goede reclame voor de geitenhouderij.
* Evaluatie met de Scholingscommissie
Inbreng Fokcommissie Witte Geiten:
  Keuring:
   1. Verbeteren looplijnen in de keuringsring
   2. GA-boklammeren meekeuren met de JVR-boklammeren
  Opname:
   3. Belangrijk om bij de eerste opname het niveau goed in te schatten
   4. Jaarlingen voorzichtig beoordelen en levensduur waarderen
   5. Landelijk uniform werken bij de opname van een A-geit
   6. Verstandig omgaan met Herkeuringen op beroep
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 29 maart 2014
Het verslag kon zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie en verdeling van de functies
Er hebben geen veranderingen plaats gevonden.
 
5. Verslag van de Fokkersdag d.d. 17 mei 2014 bij Fam. de With en Bons Holsteins
Dit jaar was deze dag gesplitst in twee gedeeltes, ‘s morgens bij familie de With en ‘s middags bij familie Bons.
‘s Morgens was het onderwerp: de breedte in de voorhand bij bokken en natuurlijk een rondleiding op het bedrijf van de familie de With in Lexmond.
Daarna hadden we een fantastische, gezellige en interessante middag op het koeienbedrijf van Nico Bons in Ottoland.
 
6. Aankondiging 11de Fokkersdag 16 mei 2015 bij Peter van der Kooij en Aline Gortemaker in Broekhuizen
De Fokkersdag 2015 op zaterdag 16 mei wordt gehouden in Broekhuizen.
Op het programma staan onder andere het verhaal van Peter en Aline, een rondleiding op het bedrijf en een praktische middag met de geiten waarbij we het onderwerp type centraal staat.
 
7. Stemming: Wit lam uit kruising Wit x Bont inschrijven in het Witte Jongveeregister
Als de kruisling met de bontfactor op anderhalf-jarige leeftijd wordt ingeschreven wordt ze een Registergeit en haar nakomelingen kunnen Stamboek worden.
Omdat het niet mogelijk is om de bloedvoering in GReIS vast te leggen, is het moeilijk te zien wat de afstamming is.
Het bestuur ziet dit als een ‘vervuiling’ van het Witte ras.
Er waren 3 stemmen voor en 19 tegen en hiermee werd het voorstel verworpen.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2015
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het nieuwe Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
8. Presentatie Fokboek Wit 2015
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2015 en gaf onder andere aan dat er nu ook inteeltpercentages zijn toegevoegd.
 
9. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werden gehuldigd:
  • Tsjeppenburster Aleida 289 van Comb. Hoekstra, Welsrijp
  • Boukje 279 van U. de Vries, Aldeboarn
Het predicaat Topgeit kwam in aanmerking voor:
  • Liesje 19 van G.B.M Koekkoek, Lemelerveld
  • Nooro’s Femke R.38 van H. Noordermeer, Heenvliet
De voorzitter feliciteert de eigenaren en overhandigt een standaardje.
Er waren geen nieuwe 10.000 kg melk geiten om te huldigen.
 
10. Foto´s van keuringen van 2014
Er was weer een selectie van foto’s gemaakt van Witte geiten tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen die met belangstelling door de aanwezigen werd bekeken.
 
11. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
• NCW-keuring te Jubbega: Maaike van J. Nauta, Wijnaldum
• CW-keuring te Barneveld: Boukje 294 van U. de Vries uit Oldenboarn.
Voor beide kampioenen was een bloemetje geregeld. 
De datum voor de nationale NCW is gepland op zaterdag 15 augustus 2015 in Jubbega.
De nationale CW-keuring staat gepland voor zaterdag 19 september 2015 in Barneveld.
 
Jeroen de Vries werd bedankt voor zijn werkzaamheden voor Fokcommissie Witte Geiten.
Teunie de With krijgt nog een bloementje voor de medewerking voor het Fokboek en haar bijdrage als webmaster van de website.
De website werd weer flink bezocht; ons webalbum met vele foto’s van diverse keuringen uit het land, werd ook uitgebreid bekeken.
 
12. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 
13. Sluiting
Na een in een rustige en in goede sfeer verlopen bijeenkomst, sloot Gerard Bos om kwart voor vier de vergadering.
De volgende Fokkersbijeenkomst is op 26 maart 2016.
 

Bas Bierhof

Bekijk de foto's van Bas

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG