FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   

AGENDA 2007

Fokkersbijeenkomst 31 maart 2007 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 25 maart 2006
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag 20 mei 2006 te Lexmond
6. Aankondiging Fokkersdag zaterdag 19 mei 2007 bij Fam. Hutten te Beilen
7. Korte uitleg over CVE-getal door Kees van Dongen
8. NOG heeft de minimale melkgift-eis voor het predikaat "Keurstamboekgeit" op 83 gesteld.
Om bokjes van Keurstamboekgeiten te kunnen aanhouden zou Fokcommissie Wit de eis van 85 CVE moeten terugbrengen naar 83 CVE. We nodigen u uit hierover te stemmen.
9. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2007"
10. Presentatie Fokboek Wit 2007
11. Powerpoint-presentatie van bokken
12. Huldiging geiten die in 2006 Stergeit, 10.000 kg melkgeit of Topgeit geworden zijn
13. Huldiging kampioenen van de Nationale Keuringen 2006
14. Rondvraag
15. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2007

Verslag Fokkersbijeenkomst 31 maart 2007
Aanwezig: 32 fokkers/belangstellenden, waaronder bestuurders NOG, enkele leden van andere Fokcommissies en commissieleden Gerard Bos, Durk van der Zee, Jan de With en Bertus Hutten.
Afgemeld: Jeroen de Vries, Haije de Wit, Jurjan Groenveld, Marten Wiersma, Wierd de Boer, Renske Ponne, Gerrit Arendonk, Jacco Fokkema, Ivar ten Tuynte en Betsy Alting.
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos geeft in zijn openingswoord aan dat ondanks de veterinaire problemen van het afgelopen jaar, er toch vele leuke keuringen zijn gehouden en hoopt op een positieve vergadering.
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Via de website www.wittegeiten.nl komen er vanuit het buitenland aanvragen voor geiten en lammeren om te exporteren. Omdat het meestal om koppels gaat, worden ze doorverwezen naar geitenmelkbedrijven met een scrapie-onverdacht verklaring.
Mededelingen.
* De Fokcommissies Witte en Bonte Geiten zijn dit jaar uitgenodigd door de Scholingscommissie om medewerking te verlenen met het organiseren van de gezamenlijke inspecteurs- en keurmeestersdag op zaterdag 21 april bij de Kinderboerderij "De IJsselstee" in Nieuwegein. We willen onder andere aandacht besteden aan het meten van de schofthoogte bij geiten en het keuren van bokken.
* Het NOG-bestuur kampt met een crisis. Jacco Fokkema en Herman Hoekstra verlaten op 28 april het NOG-bestuur en secretaris Ivar ten Tuynte heeft half februari om persoonlijke redenen per direct zijn functie opgezegd.
* Het Jaarverslag 2006 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De Scholingscommissie heeft met adviezen van de Fokcommissies het inspectierapport aangepast. Het is nog niet bekend of de inspecteurs in 2007 al met dit vernieuwde rapport gaan werken.
* Alle Fokcommissies gaan het komende half jaar aan de slag om de verschillende rasstandaarden qua opzet te uniformeren.
* De NOG heeft bepaald dat de Fokcommissies hun fokbeleid niet meer om de zes jaar, maar om de vijf jaar te evalueren. Ieder jaar evalueert een andere Fokcommissie op de Algemene Ledenvergadering van de NOG zijn fokbeleid. Fokcommissie Wit is in 2009 aan de beurt.
* Door het ontbreken van de stamboekgegevens konden de KS-geiten en Bokken die op de website staan, het laatste half jaar niet worden geactualiseerd.
* In 2006 hebben in "De Geitenhouderij" twee artikelen gestaan onder de titel "Witfokker aan het woord". In het julinummer was dit Huib Noordermeer en rond de jaarwisseling Wierd de Boer. Het streven is om twee maal per jaar een artikel te laten schrijven door Jeroen de Vries voor het geitenblad.
* Fokcommissie Nubische Geiten organiseert op 1 en 2 juni in Druten (bij Tiel) een certificaatwaardige keurig met melkcompetitie voor alle rassen. Engel Kupers geeft een toelichting en roept iedereen op om geiten in te zenden.
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst 25 maart 2006
Dit verslag wordt met dank aan Jeroen de Vries goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten
Marten Wiersma en Jeroen de Vries verlaten de Fokcommissie en worden door de voorzitter bedankt. Er zijn twee mensen bereidt gevonden om de commissie te versterken. Dit zijn Durk van der Zee uit Woubrugge en Haije de Wit uit Jubbega.
Durk is 36 jaar, afkomstig uit het Zuid-Holland en in het dagelijks leven werkzaam op een rozenkwekerij. Zijn vader is in 1974 begonnen met het fokken van witte melkgeiten en vooral actief geweest binnen Zuid-Holland. In 1992 is de fokkerij op een lager pitje gezet, maar in 2003 heeft Durk de fokkerij weer opgepakt.
Helaas is Haije niet aanwezig om iets over zichzelf te vertellen.
De samenstelling van de Fokcommissie is nu als volgt:
   Voorzitter/penningmeester:  Gerard Bos
   Secretaris: Durk van der Zee
   Commissielid: Bertus Hutten
   Commissielid: Jan de With
   Commissielid: Haije de Wit
   Commissielid (Portugal): Jurjan Groenveld
   Freelance schrijver GH: Jeroen de Vries
   Webmaster: Teunie Melkert
De voorzitter bedankt, met een bloemetje, Teunie Melkert voor al haar werkzaamheden voor de commissie.
5. Verslag Fokkersdag 20 mei 2006 te Lexmond
Met behulp van foto's wordt er teruggekeken op een geslaagde Fokkersdag bij de familie De With te Lexmond.
 6. Aankondiging Fokkersdag 2007
De volgende Fokkersdag wordt gehouden op zaterdag 19 mei 2007 bij de familie Hutten te Beilen. Aanvang 10:00 uur, en het belooft een gezellige dag te worden.
7. Uitleg CVE-getal door Kees van Dongen
Kees geeft uitleg aan de hand van een PowerPointpresentatie. CVE is een geCorrigeerd kengetal van de kg Vet en Eiwit op een standaard leeftijd. Standaard leeftijd is een 4-jarige geit, die in februari heeft afgelamd, en een 305 dagen productie realiseert.
Om tot de berekening van het CVE te komen, zijn er een aantal correctiefactoren berekend. Dit is berekend op basis van vele duizenden melklijsten.
Er wordt gecorrigeerd voor: - Leeftijd
- Lactatiemaand
- Lactatieduur
Om betrouwbare vergelijkingen te krijgen, waarschuwt Kees om zo min mogelijk te corrigeren.
8. Stemming productie-eis Moeder van de Bok van 85 naar 83 CVE
De NOG heeft in april 2006 de minimale productie-eis voor het predikaat "KS" voor alle rassen vastgesteld op een CVE van 83. Bij de Witte geiten is het mogelijk om van een geit met een minimale CVE van 85 een boklam aan te houden. Om verwarring te voorkomen zou het makkelijker zijn om deze eis te verlagen naar 83.
Het voorstel om het CVE te verlagen van 85 naar 83 wordt met algemene stemmen aangenomen en gaat, na bekrachtiging op de ALV, in per 01-01-2007.
9. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
Aan de hand van het stamboekprogramma GReIS laat Herman Hoekstra evaluatiegegevens zien. Enkele opvallende zaken:
- Het aantal ge´nspecteerde dieren is opvallend gestegen in vergelijking met vorig jaar. 
- In de bovenbalk een kleine puntenstijging voor het onderdeel beenwerk en een opvallende stijging bij het onderdeel uier.
- Aantal afgekeurde dieren in de periode 1999-2006: 19 dieren.
- In de periode 2002-2006 zijn 854 bokjes ingeschreven in het JVR, hiervan wordt 405 voorlopig ingeschreven en uiteindelijk 20% definitief in het Stamboek opgenomen.
Aan de hand van drie bokken wordt de volgende stelling getoetst:
Zijn nakomelingen van een bok uit het eerste jaar dekken beter dan nakomelingen uit dekkingen in later jaren?
Er blijkt geen betrouwbare conclusie mogelijk door onder andere te weinig rapporten en een te kleine populatie.
De Scholingscommissie heeft een vernieuwd keuringsrapport gemaakt en Herman laat de veranderingen zien. Aangepast zijn:
- Onderbalkkenmerken:  - Kop wordt van a-typisch naar rastypisch
- Stand achterbenen wordt recht in plaats van steil
- Kwaliteit beenwerk wordt van voos naar droog
- Speenplaatsing in plaats van speenstand
- Afwijkingen worden bemerkingen
- Overzichtelijker lay-out van het rapport
Pauze

Fokboek Wit 2007

 

10.  Presentatie Fokboek Wit 2007
Het nieuwe Fokboek Wit heeft dezelfde opzet als vorig jaar, met een aantal toevoegingen/veranderingen. In de Top100-melkproductie is er een extra kolom voor grammen V+E, en de dagen zijn minimaal 250 en maximaal 305. Verder is er een uitleg van de predikaten die aan geiten toegekend kunnen worden en er zijn enkele grafieken toegevoegd met de aantallen bokken en KS-geiten die de afgelopen 10 jaar in het Fokboek zijn vermeld. 
Er is enige onduidelijkheid over de inschrijvingen van eenjarige dieren, mogen jaarlingen opgenomen worden met 90 punten voor Algemeen Voorkomen en Uier? De Scholingscommissie maakt duidelijk dat er afspraken zijn om eenjarige dieren maximaal 89 punten voor Algemeen Voorkomen en Uier te geven en zal dit meenemen naar de inspecteursdag.
11. Foto's van bokken van de laatste 25 jaar
In een fotoserie worden ongeveer 50 bokken getoond van de afgelopen 25 jaar, afwisselend toegelicht door Piet van Haperen, Mevr. Verdoold, Gerard Bos en Herman Hoekstra. 
Vanuit de zaal komen enkele leuke verhalen bij het zien van deze topdieren.
12. Huldiging: Geiten met 10.000 kg melk + Stergeiten + Topgeiten
De herinneringsborden zijn voor:
- 10.000 kg melk:  - Boukje 92 - U. de Vries, De Wilgen
- Stergeiten: - Marijke 90 - P. van Haperen, Gilze
- Dayna Anja 22 - G. de Vries, Schettens
  (fokker: S. vd Wal, Langezwaag)
Bij de laatste geit ontstaat enige discussie waar het herinneringsbord heen moet, naar de fokker of de laatste eigenaar van de geit. P. Zijlstra zal dit probleem oplossen.
- Topgeiten:  Dit jaar is er geen geit die voor dit nieuwe predikaat in aanmerking komt, maar de voorzitter verwacht dat het komende jaar wel gaat lukken.
13. Huldiging: Kampioenen van de Nationale Keuringen 2006 
De bloemen zijn voor:
- NCW-keuring in Beilen: Lies 17 - A. Glas, Dirkshorn
- CW-keuring in Utrecht: Marijke 118 - P. van Haperen, Gilze
14. Rondvraag
Theo van der Meer vraagt naar de evaluatie fokkerijgegevens, deze zullen voor een groot gedeelte op de website komen te staan.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt Jan de With en Teunie Melkert voor de PowerPointpresentatie en nodigt iedereen uit om op 19 mei naar Beilen te komen voor de Fokkersdag.

Durk van der Zee,
secretaris

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG