FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2017

Fokkersbijeenkomst 25 maart 2017

Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.

In Sociaal Centrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
Aanvang 13:00 uur
(vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal)
.

Agenda:
1. Opening
2. In herinnering: Willem Nauta, Koen de Jongh en Gerard Bos
3. Bestuursverkiezing / Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
Voor de functie voorzitter stelt de commissie Sietse van der Wal uit Langezwaag voor.
4. Ingekomen brieven / Mededelingen
5. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 26 maart 2016
6. Verslag Fokkersdag op 14 mei 2016 bij familie Vriends in Deurne
7. Aankondiging Fokkersdag op 13 mei 2017 bij familie Hoekstra in Welsrijp
8. Mening van de witfokkers polsen:
1. Wel of geen rasgebonden inspecteurs?
2. Keuringen met inspectie aanwijzen, opnamedagen of niet veranderen?
3. Wel of niet afstappen van premies op keuringen?
9. Witte geiten en bokken uit Engeland door Goffe de Boer
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2017" Ó 7.50 euro
10. Presentatie Fokboek Wit 2017
11. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
12. Foto's van keuringen 2016
13. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
14. Rondvraag
15. Sluiting rond 15:30 uur
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2017

Verslag Fokkersbijeenkomst 25 maart 2017
Plaats: Sociaal Centrum "De Kiekmure" in Harderwijk
Aanwezig: 35 fokkers en belangstellenden waaronder commissieleden Jan de With, Henk Bierhof, Wim van Rheen en Bas Bierhof en kandidaat-lid Sietse van der Wal
 
1. Opening
Sietse van der Wal opende de vergadering en heette allen van harte welkom.
Sietse stelde zich voor aan de zaal. Hij heeft vanaf zijn zevende al geiten en vanaf 1990 fokt hij Witte geiten.
Hij vertelde dat het dit jaar anders voelde, vorig jaar zat hij nog in het publiek.
Twee personen die zich afgemeld hebben noemde hij extra op, namelijk Martien Mattheeuwse die herstellende is van een burn-out en Jaap Krikken. Martien bedankte iedereen voor het medeleven tijdens zijn ziekte en voor Jaap is een kaartje rond gegaan.
 
2. In herinnering
Het jaar 2016 was een jaar met vele mooie momenten, maar er waren ook mindere.
Willem Nauta, Koen de Jongh en onze voorzitter Gerard Bos waren witfokkers die ons vorig jaar zijn ontvallen.
Na enkele terugblikken werd er voor deze fokkers een moment van stilte gehouden.
 
3. Samenstelling Fokcommissie en verdeling van de functies
Wim van Rheen nam het woord en vertelde over de veranderingen in onze commissie.
Na het ontvallen van Gerard Bos heeft de commissie Sietse van der Wal bereidt gevonden voor de positie van voorzitter. Na een applaus wordt zijn functie bekrachtigd op de ALV van de NOG.
Henk Bierhof neemt de rol van penningmeester op zich en de rest blijft hetzelfde.
 
4. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven:
*Er zijn geen ingekomen brieven.
 
Mededelingen:
* Het jaarverslag 2016 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2016 en begroting 2017 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* De fokcommissie heeft op de Dag van het schaap een raspresentatie gehouden. Uilke de Vries showde zijn geiten voor ons en behaalde de mooiste geit in Ermelo.
* Bij de automatisering is Wilfried Cents na 10 jaar gestopt en Theo van de Meer nam dit over. Voor GReIS is onderzocht naar een alternatief en op de ALV wordt hier meer over verteld.
* Herkeuring op beroep is in 2016 afgeschaft Piet van Haperen is de landelijke co÷rdinator voor verdeling van inspecteurs en Herman Hoekstra is co÷rdinerend inspecteur.
* Evaluatiebijeenkomst scholingscommissie.
Enkele opvallende punten tijdens het keurings- en opnameseizoen zijn doorgegeven en aangehoord.
* Wit + Bont. Geen reden dat beide fokcommissies samen gaan, maar zo nodig wel samenwerken.
* De NOG bestaat in 2016 100 jaar en organiseerde in november een feestelijke jubileumbijeenkomst met een symposium met drie presentaties.
Uit de presentaties kwam naar voren dat er ruim voldoende Witte fokdieren zijn, maar inteelt te hoog en inteeltbeleid nodig is. Verder is het goed om een fokprogramma op te stellen en een communicatieplan te maken. De commissie gaat de communicatie in 2017 beoordelen en komen hier in 2018 op terug.
Fokcommissie Wit geeft veel vrijheid aan de fokkers en het is lastig om een fokprogramma op te stellen, maar wil de komende jaren de vooruier onder de aandacht brengen. In het fokboek, het vakblad en tijdens de fokkersdag komt de vooruier meer aan de orde.
* Michelle Besseling en Engel Kupers hebben de Europese Erkenning voor alle rassen voor elkaar gemaakt. Het is een opname- en stamboekerkenning, maar voor de melkcontrole zou dit apart aangevraagd kunnen worden. Dit is een keuze voor de fokcommissies, maar Kupers kon geen voordelen noemen.
De fokcommissie moet in het jaarverslag een aantal zaken over bijvoorbeeld inteelt opnemen. Kupers stuurt een format zodat de fokcommissies dezelfde opzet hebben.
* De commissie heeft medewerking verleend aan het NOG 100 jaar-jubileumboekje en Gerard Koekkoek heeft als witfokker een verhaaltje ingeleverd.
 
5. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 26 maart 2016
Door middel van foto's werd de vorige Fokkersbijeenkomst samengevat en hier waren geen opmerkingen over.
 
6. Verslag van de Fokkersdag d.d. 14 mei 2016 bij Familie Vriends in Deurne
Dit was een zeer geslaagde dag voor de commissie en de belangstellenden.
Pieter Schoenmakers hield een duidelijke presentatie over relatie melkgift en exterieur. Guido Vriends vertelde zijn ideeŰn over de fokkerij en we kregen een uitgebreide rondleiding.
 
7. Aankondiging 13de Fokkersdag 13 mei 2017 bij de familie Hoekstra te Welsrijp
De fokkersdag 2017 zal dit jaar weer in het noorden gehouden namelijk in het Friese Welsrijp.
Op het programma staan onder andere de geschiedenis van de geitenfokkerij, een rondleiding op het bedrijf en een praktische middag met het thema (voor)uiers.
 
8. Meningen van de witfokkers polsen.
1. Wel of geen rasgebonden inspecteurs?
2. Keuringen met inspectie aanwijzen opnamedagen of niet veranderen?
Over deze twee punten werd tegelijkertijd van gedachten gewisseld, omdat punt 2 een gevolg is van rasgebonden inspecteurs bij punt 1:
- Lastig plannen doordat er steeds minder inspecteurs zijn.
- Bij Boergeiten, Toggenburgers en Nubische geiten zijn er al rasgebonden inspecteurs.
- De drie genoemde rassen hebben keuringen aangewezen voor opnames van hun ras en ze organiseren een opnamedag.
- Op lange termijn wordt inspectie waarschijnlijk uniformer met rasgebonden inspecteurs.
- Bij verenigingskeuringen zonder aanwijzing inspectie houden fokkers mogelijk hun dieren thuis.
- De splitsing bij de Witte geiten tussen CW en NCW maakt het niet makkelijker.
Nadat iedereen zijn zegje had gedaan werd er gepolst, maar de meningen waren verdeeld: 9 voor en 9 tegen.
3. Wel of niet afstappen van premies op keuringen?
Herman Hoekstra meldde dat de Eervolle Vermelding hernoemd gaat worden vanuit Scholingscommissie.
Vervolgens werden de meningen over het afstappen van premies geteld en er was geen meerderheid: 12 voor en 11 tegen.
 
9. Presentatie Goffe de Boer: Witte geiten en bokken uit Engeland
De presentatie over Witte geiten en bokken uit Engeland werd gehouden door Goffe de Boer uit Buitenpost.
De British Saanen zijn ontstaan door de Engelse Landgeiten te kruisen met Zwitserse en Nederlandse geiten.
Met veel foto’s uit Engeland werd duidelijk dat de kruizen vlakker en de vooruiers beter zijn dan bij de Nederlandse Witte geit.
De afgelopen jaren worden er af en toe bokken uit Engeland ge´mporteerd en is de cirkel weer rond.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2017
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
10. Presentatie Fokboek Wit 2017
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2016 en bracht ons op de hoogte van de laatste stand.
 
11. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werden gehuldigd:
 • Elke vd Vriendsenhof 156 van G. Vriends, Deurne
 • Letster Gina 289 van S. van der Let, Winsum (Fr)
 • Tsjeppenburster Aleida 320, van Comb. Hoekstra, Welsrijp
Als Topgeit werden gehuldigd:
 • Corina 2 van G. de Boer, Buitenpost.
 • Corrie 32 ut ‘t Hop van Gez. Holwerda, Siegerswoude.
 • Tsjeppenburster Aleida 346, van Comb. Hoekstra, Welsrijp
 • Willemientje 59 f ’t Heechlan van Gez. Holwerda, Siegerswoude.
 • Willemientje 68 f ’t Heechlan van Gez. Holwerda, Siegerswoude.
Als geit met 10.000 kg melkproductie werden gehuldigd:
 • Corrie 162 van Comb. Groenveld, Wommels.
 • Nooro’s Femke 24 van H. Noordermeer, Heenvliet.
 • Dayna Anja 50 van S. van de Wal, Langezwaag.  
De commissie heeft de witfokkers hiermee gefeliciteerd en een glasstandaardje met het TrueType overhandigd.
 
12. Foto┤s van keuringen van 2016
Er was weer een selectie van foto’s gemaakt van Witte geiten en bokken tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen, die met belangstelling door de aanwezigen werd bekeken.
 
13. Huldiging Kampioenen Nationale NCW- en CW-keuring
• NCW-keuring te Jubbega
  Lam: Mientje 905 vd Blok van Fam. Kleinlugtebelt, Vroomshoop
  Geit: Melissa van W. Nauta, Sexbierum
• CW-keuring te Zwolle
  Lam: Liesje 92 van G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
  Geit: Merilla Maaike Z42760 van K.S. & J.J. Meekma-vd Meer, Deinum
Voor het eerst kregen ook de kampioen lammeren op de landelijke keuringen een bloemetje overhandigd.
De kersverse voorzitter brengt later een bloemetje bij de familie Nauta.
De datum voor de Nationale NCW-keuring is gepland op zaterdag 19 of 26 augustus 2017 in Jubbega.
De datum en locatie voor de Nationale CW-keuring zijn nog niet bekend.
 
Communicatie
Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de NOG mocht ieder ras in augustus 2016 een eigen flyer laten drukken.
De folder van Fokcommissie Wit werd na twaalf jaar weer in een nieuw jasje gestoken. Het TrueType is toegevoegd. De teksten werden hier en daar aangepast en een aantal foto’s is vervangen.
Komend jaar worden de presentatieborden vervangen door een banner.
Jeroen de Vries werd bedankt voor zijn (schrijf)werkzaamheden voor Fokcommissie Wit.
Teunie de With krijgt een bloemetje voor haar medewerking aan het fokboek en haar bijdrage als webmaster van de website.
De website werd weer flink bezocht en ons webalbum met vele foto’s van diverse keuringen uit het land, werd ook uitgebreid bekeken.
 
14. Rondvraag
Renske Ponne had een vraag over het onthoornen van geiten. Haar dierenarts wil dit niet meer doen omdat zij niet bedrijfsmatig is. Door diverse personen uit de zaal werd hier op gereageerd. Iedereen heeft een UBN nummer, een Uniek Bedrijfsnummer. Keuringen hebben een publieksfunctie.
Guido Vriends wilde weten of er meer mensen zijn waar de melkkistjes voor de melkcontrole te laat binnenkomen. Sietse zal hierover bellen met Erik Schuiling.
 
15. Sluiting
Na een in goede sfeer verlopen bijeenkomst met uitloop, sloot Sietse van der Wal om 16.10 uur de vergadering.
De volgende fokkersbijeenkomst is op 31 maart 2018.
 

Bekijk de foto's van Bas

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG