FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2014

Fokkersbijeenkomst 29 maart 2014 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 30 maart 2013
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
    Durk van der Zee verlaat de commissie
    Kandidaat: Henk Bierhof, Zutphen
5. Verslag Fokkersdag op 11 mei 2013 bij Familie Koekkoek in Lemelerveld
6. Aankondiging Fokkersdag op 17 mei 2014
7. Aankondiging Dag van het Schaap op 31 mei 2014 in Ermelo
8. Uitleg met uitslagen over het onderzoeksproject vererfbare resistentie tegen Scrapie door een medewerker van Wageningen UR in Lelystad
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2014" 7.50 euro
9. Presentatie Fokboek Wit 2014
10. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
11. Foto's van keuringen 2013
12. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
13. Rondvraag
14. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2014

Verslag Fokkersbijeenkomst 29 maart 2014
Plaats: Restaurant "De Keet van Heerde" te Heerde
Aanwezig: 44 fokkers en belangstellenden waaronder NOG-bestuurslid Jan Hogervorst, commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Wim van Rheen, Henk Bierhof en Bas Bierhof
Afgemeld:Durk van der Zee en Johan Holtrop
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering en heette allen van harte welkom en was blij met de goede opkomst.
Ondanks de dalende trend van leden en dieren blijft het de laatste tijd stabiel. Gerard attendeerde erop om de geiten in de kar te zetten en de keuringen te gaan bezoeken.
Verder werd er ook gemeld dat, ondanks het crashen van een pc, het Fokboek op tijd klaar was.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven:
*Der Salzburger Landesverband fr Schafe und Ziegen uit Oostenrijk vraagt of we elkaars Witte geiten kunnen erkennen.
Volgens de commissie valt dit onder de NOG en heeft de brief doorgestuurd naar het huidige NOG-bestuur.
* Fokcommissie Bont: brief per mail - 24 januari 2014
Voorstel FCBont: Wit lam uit kruising wit x bont inschrijven in Witte Stamboek en keuren bij de Witte geiten.
Voordeel Bont: In de bonte keuringsring worden de kruislingen achteraan geplaatst, maar in de witte ring worden ze naar waarde gekeurd.
Het bestuur van FCWit heeft er geen moeite mee als de kruislingen bij de Witte geiten worden gekeurd.
Het bestuur van FCWit kan met het voorstel van FCBont leven als de bloedvoering wordt vastgelegd in GReIS, maar dit was steeds onbespreekbaar bij het NOG-bestuur.
Het zal meegenomen naar volgend jaar waar over dit voorstel gestemd gaat worden.
* Agenda Algemene Ledenvergadering van de NOG op 19 April 2014 in Harderwijk
- Agendapunt 7. Stamboekerkenning: discussie over voor- en nadelen en wel of niet aanvragen
- Per 1 oktober 2011 is door nieuwe regelgeving de bestaande erkenning van de NOG vervallen.
- Voor geiten kan erkenning worden aangevraagd voor: `
  1. Het bijhouden of instellen van n of meer stamboeken of registers
  2. Het uitvoeren van prestatieonderzoek (onder andere: exterieuronderzoek/melkcontrole) bij geiten
  3. Het uitvoeren van fokwaarde schatting bij geiten
* 27-03-2014: Guido P.M. Vriends – brief per mail
Een onderzoek naar de gemeten vet- en eiwitgehaltes in geitenmelk door verschillende laboratoria.
Twee instanties die de melkcontrole verzorgen: 1. Vereniging voor veehouderijbelangen Veluwe-IJsselstreek 2. Melkcontrole vereniging Nijland
Deze instanties hebben beide een eigen laboratorium waarin de melkmonsters worden onderzocht. Er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de gehalten.
De brief is globaal besproken. Het volledige onderzoek is op te vragen bij Vriends en verder valt de uitvoering van de melkcontrole onder de NOG.
 
Mededelingen:
* Er waren twee afmeldingen binnen gekomen.
* Het jaarverslag 2013 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2013 en begroting 2014 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* Evaluatie van de fokcommissie bij de scholingscommissie.
  - Bij kampioenskeuringen een 1B alleen kampioen maken wanneer daar een goed uit te leggen duidelijke aanleiding voor is.
  - Duidelijke looplijnen voor de begeleiders met hun geiten en een betere opstelling van de dieren in de keuringsring
  - Voorkeur voor inteeltpercentages van geiten en bokken weergeven op het stamboekpapier. Voor de fokker is het berekenen van het inteeltpercentage voordat de geit gedekt wordt praktisch en ideaal.
* Na een moeilijke periode is er een oplossing gekomen bij het NOG-bestuur. De Scholingscommissie, aangevuld met Jan Hogervorst (secretaris) en Janny den Braber (penningmeester), leiden de NOG in goede banen.
In het verslag met de resultaten van het onderzoek ‘Toekomst NOG’ zullen er voor de fokcommissies weinig of geen veranderingen optreden .
* De Scholingsdag is dit jaar op zaterdag 3 mei in Hagestein. De fokcommissies Wit, Bont en Toggenburger zullen hier een bijdrage aan leveren.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 30 maart 2013
Het verslag kon zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie en verdeling van de functies
Dit jaar heeft Durk van der Zee het bestuur aangegeven om na 7 jaar de commissie te verlaten. Durk heeft met zijn nieuwe baan te weinig tijd doordat hij veel op zaterdag moet werken en dus veel activiteiten voorbij moet laten gaan.
Henk Bierhof uit Zutphen is bereid gevonden om een plaatsje in dit bestuur te nemen.
Verder hebben er geen veranderingen plaats gevonden.
 
5. Verslag van de Fokkersdag 11 mei 2013 bij Fam. Koekkoek in Lemelerveld
Met hulp van een PowerPointpresentatie werd teruggekeken op een zeer goed bezochte en gezellige dag op het bedrijf van familie Koekkoek, waarbij ruim 50 fokkers en andere belangstellenden aanwezig waren.
 
6. Aankondiging 10de Fokkersdag 17 mei 2014 bij de Fam. de With in Lexmond en Fam. Bons in Ottoland
De fokkersdag 2014 op zaterdag 17 mei wordt gehouden op twee locaties.
‘s Morgens beginnen we bij familie de With in Lexmond met het theoriegedeelte en een rondleiding.
Na de lunch vertrekken we naar Bons-Holsteins voor een excursie op het bedrijf.
Deelname is gratis, maar wel graag van te voren opgeven.
 
7. Aankondiging “Dag van het Schaap” op 31 mei 2014 in Ermelo
Dit jaar zullen de fokcommissies van de NOG aanwezig zijn op het “Dag van het Schaap” evenement.
Fokcommissie Wit organiseert hier een raspresentatie. Dit bestaat uit:
    Enkele Witte geiten en lammeren showen
    Presentatieborden en spandoek ophangen
    Folders uitdelen
    Uitleg door commissieleden
 
8. Uitleg met uitslagen over het onderzoeksproject vererfbare resistentie tegen Scrapie door een medewerker van Wageningen UR in Lelystad.
In 2013 zijn met medewerking van de NOG negentien fokkers geselecteerd die vrijwillig een deel van hun geiten hebben laten onderzoeken. Deze fokkers leveren de meeste bokken en zijn verspreid over de vijf rassen.
Met deze steekproef wordt de mate van het resistente gen tegen scrapie via bloedmonsters aangetoond.
Uit een eerder onderzoek bleek dat het allel 222K maar bij 2,8% voorkomt bij de Nederlandse geiten. Deze uitslag is vergelijkbaar met de steekproeven in de EU.
Jammer genoeg waren de uitslagen van de ongeveer 300 bloedmonsters nog niet precies bekend, maar volgens Langeveld is de eerste indruk dat de labuitslagen hoger uitvallen (ongeveer 5% van de geiten met allel 222K).
Langeveld zegt dat er voor een fokprogramma om Scrapieresistentie te verhogen geen acute noodzaak is.
Als de uitslagen in mei bekend worden, is het mogelijk om vrijwillig en geleidelijk scrapieresistentie in te fokken.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2014
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
9. Presentatie Fokboek Wit 2014
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2014 en gaf onder andere aan dat het aantal KS-geiten daalde, de S-geiten stegen en het totaal iets afnam, de inteeltpercentages worden vermeld en alleen melklijsten van Witfokkers die hun controle via de NOG-website hebben gemeld, zijn opgenomen in de top-melkproductie.
 
10. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werden gehuldigd:
  • Cisca van Fam. de With, Lexmond
  • Marijke 177 van P. van Haperen, Gilze
Het predicaat Topgeit kwam in aanmerking voor:
  • Janneke vd Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne
  • Liesje 26 van G.B.M Koekkoek, Lemelerveld
  • Liesje 27 van G.B.M Koekkoek, Lemelerveld
Geiten met 10.000 kg melkproductie waren:
  • Nooro’s Femke 14 van H. Noordermeer, Heenvliet
  • Sigrid van Fam. de With, Lexmond
De voorzitter feliciteert de eigenaren en overhandigt een standaardje.
 
11. Fotos van keuringen van 2013 uit het webalbum
Er was weer een selectie gemaakt van foto’s gemaakt tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen die met belangstelling door de aanwezigen werden bekeken.
 
12. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
• NCW-keuring te Jubbega: Tineke 52 van E.Schottert, Giethmen
• CW-keuring te Barneveld: Boukje 294 van U. de Vries uit Oldenboarn.
Voor beide kampioenen was een bloemetje geregeld. 
De datum voor de nationale NCW is gepland op zaterdag 16 augustus 2014 in Jubbega.
De nationale CW-keuring staat gepland voor zaterdag 13 september 2014 in Barneveld.
 
Jeroen de Vries was niet aanwezig maar toch werd er aandacht geschonken aan zijn werkzaamheden voor FC Wit, waarvoor hij werd bedankt.
Teunie de With krijgt nog een bloementje voor de medewerking voor het Fokboek en haar bijdrage als webmaster van de website.
De website werd afgelopen jaar bijna 8500 keer bezocht; ons webalbum met vele foto’s van diverse keuringen uit het land, werd ook uitgebreid bekeken.
 
13. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 
14. Sluiting
Na een in een rustige en in goede sfeer verlopen bijeenkomst, sloot Gerard Bos om kwart voor vier de vergadering.
De volgende Fokkersbijeenkomst is op 28 maart 2015.
 

Bas Bierhof

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG