FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2004

Fokkersbijeenkomst 27 maart 2004 te Heerde, aanvang 13:00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen brieven / Mededelingen.
3. Verslag Ledenbijeenkomst 24 mei 2003 te Heerde.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten.
J. Groenveld uit Wommels is bereid toe te treden tot de fokcommissie.
P. van den Boogaert is aftredend en niet herkiesbaar.
G. Bos wordt waarnemend voorzitter.
Belangstellenden voor toetreding tot de commissie (eventueel als voorzitter) graag aanmelden bij de commissieleden.
5. Raspresentatie van "De Witte Geit"
Powerpoint-presentatie over witte geiten, met als onderwerpen: geschiedenis, rasomschrijving aan de hand van het keuringsrapport, eisen voor de inschrijving in JvR en stamboek, met veel mooie foto's van beste geiten en verklarende tekeningen.
PAUZE
Waarin gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2004".
6. Huldiging van de geiten die in 2003 de 10.000 kg melk volmaakten en van de geiten die het predikaat Stergeit behaalden.
7. Huldiging van de kampioenen van de Nationale Keuringen in Wijnjewoude en Utrecht 2003.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
  G. Bos,
secretaris.

 

VERSLAG 2004

Verslag Fokkersbijeenkomst 27 maart 2004.
Aanwezig: 35 fokkers/belangstellenden; enkele vertegenwoordigers van andere Fokcommissies; vertegenwoordigers van het NOG-bestuur en de voltallige Fokcommissie Witte Geiten (P.F. van den Boogaert, voorzitter; G. Bos, secretaris; G.B.M. Koekkoek, penningmeester; A. Hutten; J. de With; kandidaat-commissielid J. Groenveld).
1. Opening.
Voorzitter heet iedereen van harte welkom, de fokkers van witte geiten, de vertegenwoordigers van de andere Fokcommissies en de NOG-bestuursleden en opent de vergadering.
2. Ingekomen brieven / Mededelingen.
Er zijn geen ingekomen brieven voor deze vergadering.
De jaarlijkse fokkersbijeenkomst zal gehouden worden op de laatste zaterdag van maart (een vaste datum op de NOG-jaaragenda).
Nu het nieuwe stamboekprogramma gereed is, zal bekeken worden hoe we daaruit de gegevens kunnen halen om onze website www.wittegeiten.nl actueel te houden. De site wordt wekelijks door meer dan 50 personen uit binnen- en buitenland bekeken.
Secretaris heeft een verslag over 2003 gemaakt ten behoeve van het Jaarverslag van de NOG.
De NOG brengt binnenkort een folder uit, de commissie heeft tekst en foto's van de witte geit aangeleverd. De commissie wil eind 2004 een eigen folder uitbrengen in samenwerking met vakblad "Geitenhouderij".
De verantwoording over onze financiën ligt nu bij de NOG. De penningmeester heeft de gegevens over 2003 en de begroting 2004 bij de NOG ingeleverd.
De NOG heeft 4 borden beschikbaar gesteld.
J. Groenveld heeft met foto's en tekst hiervan een goed promotiemiddel gemaakt.
De commissie zal medewerking verlenen aan het programma van de inspecteursdag op 10 april en de keurmeesterdag op 8 mei.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om het nieuwe fokboek aan te schaffen ad euro 7,50.
3. Verslag Ledenbijeenkomst 24 mei 2003 te Heerde.
Dit verslag wordt zonder wijziging, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten.
Voorzitter geeft kandidaat-commissielid J. Groenveld uit Wommels de gelegenheid om zich voor te stellen. Jurjan vertelt dat hij samen met zijn vader de "Combinatie Groenveld" vormt en erg veel interesse heeft voor fokkerijzaken, zowel geiten- als koeienfokkerij. Hij is bezig aan zijn laatste jaar aan de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden en melkt daarnaast 's avonds een koppel koeien voor een veehouder. Jurjan wordt met algemene stemmen in de commissie gekozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter P. van den Boogaert. G. Bos zal waarnemend voorzitter zijn tot een opvolger is gevonden. Secretaris wordt J. Groenveld.
5. Raspresentatie van "De Witte Geit"
Jan de With heeft een powerpoint-presentatie gemaakt (met hulp van J. Groenveld, P. van Haperen, T. Melkert, I. Tentuynte en A. de With). 
De vergadering is erg enthousiast over deze presentatie. De onderwerpen zijn: geschiedenis; rasomschrijving aan de hand van het keuringsrapport; eisen voor inschrijving in J.v.R. en Stamboek; veel prachtige foto's en verhelderende tekeningen. Jan begeleidt de beelden met commentaar en uitleg. 
Aan de hand van de in de presentatie genoemde streefhoogte van 80 cm voor geiten komt de vraag of dit een minimum eis wordt. Antwoord: nee, we zien graag een flinke geit, maar goed gaat boven groot.
6. Huldiging van de geiten die in 2003 de 10.000 kg melk volmaakten en van de geiten die het predikaat Stergeit behaalden.
Oudere geiten zijn matig vertegenwoordigd op keuringen, daar worden merendeels jongere dieren getoond. De commissie is destijds gevraagd wat meer aandacht te besteden aan oudere dieren. Dat is de reden dat we besloten hebben geiten die zich in de melkproductie of in de fokkerij onderscheiden hebben, te eren met een herinnering.

10.000 kg melkgeit:
Kekke vd Teutsteeg - S.M. Revoort, Soest

stergeiten:
Aagje 4 - T.J. Posthuma, Nijland
Beitske 21 - H. Kuiper, Marssum

Voorzitter spreekt enkele lovende woorden, feliciteert de eigenaren en voorzover deze aanwezig zijn, wordt hen een herinneringsbord uitgereikt.

7. Huldiging van de kampioenen van de Nationale Keuringen in Wijnjewoude en Utrecht 2003. Van alle kampioenen wordt een foto getoond en de eigenaren gefeliciteerd.

Wijnjewoude 2003
kampioen lam :  Teatske 10 - P, Jouwsma, Schalsum
reserve kampioen lam :  Aagje 9 - R. Vos, Gasselternijveenschemond
kampioen 1 jarigen :  Lies 11 - A. Glas, Dirkshoorn
reserve-kampioen 1 jarigen :  Sita's Roosje 108 - S. Wiegersma, Hollum
kampioen :  Sasja - W. de Vries, Nijeholtpade
reserve-kampioen :  Dayna Anja 29 - S. vd Wal, Langezwaag
Nationaal kampioen :  Sasja - W. de Vries, Nijeholtpade

Utrecht 2003
kampioen lam :  Leontien 24 - W. de Boer, Jubbega
reserve kampioen lam :  Corrie 119 - Comb. Groenveld, Wommels
kampioen :  Marijke 63 - P. van Haperen, Gilze
reserve-kampioen :  Corrie 116 - Comb. Groenveld, Wommels
Nationaal kampioen :  Marijke 63 - P. van Haperen, Gilze

Voorzitter overhandigt een boeket bloemen aan P. van Haperen en W. de Vries voor het behalen van het nationaal kampioenschap.

8. Rondvraag.
Opgemerkt wordt dat er dieren ontbreken in de Top100 van het Fokboek Wit 2004. Antwoord: ook de commissie is niet helemaal tevreden over de inhoud van het Fokboek Wit 2004. We waren er vanuit gegaan dat de gegevens die we wilden publiceren uit het nieuwe stamboekprogramma gehaald zouden kunnen worden. Dat bleek nog niet te kunnen vanwege vertraging bij het tot stand komen van het programma.
Op het laatste moment moesten we terugvallen op de landelijk stamboekadministrateur die de gegevens uit het oude programma moest halen. Voor de Top100-melkproduktie waren we aangewezen op Fokwaarde+. Dit alles op een zo laat tijdstip dat controle of correctie niet meer mogelijk was.
Vraag over het mogelijk maken van wachtbokken; dit is bijvoorbeeld een bokje van een veelbelovende éénjarige geit die aangehouden wordt totdat de moeder voldoet aan de eisen en dan direct voor de fokkerij gebruikt kan worden. Na enige discussie wordt besloten om volgend jaar de vergadering een aantal voorstellen voor te leggen:
Voorstel 1: bokje aanhouden tot de moeder een 100-dagen melklijst heeft van 100 CVE. Voordeel: bokje snel inzetbaar. Nadeel: weer nieuwe regels.
Voorstel 2: bokje aanhouden tot de moeder aan alle huidige eisen voldoet. Voordeel: geen nieuwe regels. Nadeel: bokje later inzetbaar.
Voorstel 3: alles laten zoals het nu is.
Vraag over het verruimen van de mogelijkheden voor melkcontrole. Antwoord: Er zal aan de NOG worden gevraagd dit te onderzoeken.
Vraag of het mogelijk is om alle jonge bokjes die te koop zijn en de eigenaren op een lijst te zetten. Antwoord: In principe is dit mogelijk op de website, afhankelijk van de gegevens van het nieuwe stamboekprogramma die binnenkort worden aangeleverd.
9. Sluiting.
Voorzitter P. van den Boogaert neemt afscheid van de Commissie met enige woorden van dank voor de medewerking en vertrouwen dat hij heeft ondervonden. 
Secretaris vraagt het woord en spreekt de afscheidsnemende voorzitter kort toe, onderstreept nog een keer dat we het jammer vinden dat hij de commissie verlaat en dankt hem voor de zeer goede manier waarop hij leiding wist te geven aan de commissie. Als dank wordt hem een fraai boeket bloemen en een cadeaubon overhandigt.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en hun bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering.
  G. Bos,
secretaris.

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG