FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2010

Fokkersbijeenkomst 27 maart 2011 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 28 maart 2009
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag 16 mei 2009 bij Fam. vd Veen te Makkum
6. Aankondiging Fokkersdag 8 mei 2010 bij Fam. Noordermeer te Heenvliet
7. Stemming Fokbeleid
8. Discussie Predikaat Topgeit
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2010"
9. Presentatie Fokboek Wit 2010
10. True Type
11. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
12. Foto's van keuringen van 2009 uit het webalbum
13. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring 2009
14. Rondvraag
15. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2010

Leden van Wit kiezen voor Stamboek x Stamboek = Register van Jongvee

Volgens voorzitter Gerard Bos is de fokkerij voor de Fokcommissie Witte Geiten moeilijk te analyseren. In de jaarlijkse fokkersbijeenkomst van 27 maart jl. in Heerde concludeert hij dat er vele bokken worden ingezet en dat er weinig lijn in de fokkerij is te bespeuren.
De Fokcommissie beperkt zich volgens Bos tot het verzamelen van gegevens over de witfokkerij en dit aan haar leden te presenteren.

Tijdens de bijeenkomst werd er gestemd over het vraagstuk Stamboek x Stamboek = Register van Jongvee.
Een ja zou betekenen dat er van geiten die opgenomen zijn in het Stamboek, zonder dat ze bokmoeder zijn, mannelijke dieren kunnen worden aangehouden voor de fokkerij. Wanneer de moeder is ingeschreven in het Stamboek wordt het bokje ingeschreven in het Jongveeregister. Wanneer ze nog geen stamboekgeit is kan het bokje tijdelijk worden ‘weggezet’ onder melkgeit. Er is dan sprake van een zogenaamde wachtbok. Wanneer het moederdier is ingeschreven kan de bok op initiatief van de fokker alsnog in het Jongveeregister worden opgenomen.
Het was gezien de positieve geluiden tijdens de vorige bijeenkomst geen verrassing dat dit voorstel met overduidelijke meerderheid werd aangenomen. Er wordt een voorstel gedaan richting de NOG om dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 te laten ingaan.

De bijeenkomst stond ook in het teken van het afscheid van twee ervaren commissieleden: Jurjen Groenveld en Bertus Hutten. Ze maakten zes en elf jaar deel uit van de commissie en maken nu plaats voor anderen.
Met Jurjen Groenveld verlaat een schat aan geitenkennis de commissie. Jurjen had aangegeven zich niet meer thuis zou voelen binnen de structuur van de NOG. Hij zou liever zien dat er voor fokkers helemaal geen regels zijn, zodat iedere fokker zijn gang zou kunnen gaan.
Bertus Hutten vindt dat hij na elf jaar plaats mag maken voor de jongere generatie. ‘Ik heb het commissiewerk nooit als een verplichting gezien hoor,’ benadrukt Hutten. ‘Maar nu alles via de computer gaat kan ik die jonge jongens niet meer bijbenen.’ Hutten vond het vooral jammer dat Gerard Koekkoek een aantal jaren geleden de commissie verliet. ‘We reden altijd samen en dat was erg gezellig.’ Hij betwijfelt of de commissie wel invloed heeft op de fokkerij. ‘Fokkers zijn eigenwijs, die laten zich niet sturen. Ikzelf niet uitgezonderd.’

Jan de With presenteerde na een korte pauze het Fokboek 2010. Qua opzet is hij vrijwel identiek aan het fokboek zoals de leden gewend zijn.
Het fokboek is te bestellen door 10,25 euro over te maken naar postgiro 1482512 ten name van G. Bos te Ankeveen onder vermelding van Fokboek 2010 en het adres.

De eigenaars van de nationale kampioenen, Stergeiten, Topgeiten en een 10.000 kg geit werden door voorzitter Gerard Bos gehuldigd met een bos bloemen of een aandenken.
En na een foto-impressie van het afgelopen keuringsseizoen werd de vergadering afgesloten.
In het begin van de vergadering had Bos de hoop uitgesproken dat de leden elkaar vooral niets moeten misgunnen. Hij hoopt dat er weer veel mensen zich, ondanks alles, gaan inzetten om keuringen te organiseren en dat het gezellig blijft.

Jeroen de Vries

 

Verslag Fokkersbijeenkomst 27 maart 2010
Plaats: Restaurant "De Keet van Heerde" te Heerde
Aanwezig: 35 fokkers/belangstellenden, waaronder bestuursleden NOG, commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Jurjan Groenveld, Bertus Hutten en Bas Bierhof
Afgemeld: Durk van der Zee, Haije de Wit-Westerman, Jan Hogervorst, Jan en Henny Maat, Piet Smit, Rob en J.W. Verkruijsse
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering en heette alle aanwezige welkom.
Gerard begint met een somber verhaal over zien te overleven in een moeilijker tijd.
Een terugloop van fokkers en bedrijven en daardoor geiten, door onder andere Q-koorts en nieuwe regels.
De eerste keuring, georganiseerd door Fokcommissie Nubisch, is door de vaccinatie-eis geannuleerd.
Ondanks de vele mooie keuringen met mooie aantallen vorig jaar, het jaar dat het overal groeide doordat de 21-dagenregeling was afgeschaft.
Ook dit jaar moeten we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan en met elkaar gezelligheid te brengen en voldoende activiteiten te organiseren.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen.
* De rekening 2009 en begroting 2010 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG en komen aan de orde op de ALV op 24 april in Harderwijk.
* Het Jaarverslag 2009 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* Pieter Zijlstra verlaat binnenkort het NOG-bestuur, het NOG-bestuur zoekt twee nieuwe leden. Het bestuur roept op dat we niet zonder sterk volledig NOG-bestuur kunnen.
* Op de Scholingsdag 2009 hebben we in samenwerking met Fokcommissie Bont geprobeerd de keurmeesters en inspecteurs allen weer iets meer op één lijn te krijgen.
* Ongeveer 5 jaar geleden heeft de NOG presentatieborden beschikbaar gesteld ter promotie van het ras. Deze borden worden gebruikt bij de activiteiten van de Fokcommissie en de Nationale keuring.
Na veel gebruik en de nodige beschadigingen heeft Fokcommissie Wit besloten om ze in een nieuw jasje te stoppen.
* Er is een mail verstuurd naar de secretaris van de NOG met de vraag of het mogelijk is om naast de afstamming ook de bloedvoering te gaan vermelden in het huidige stamboekprogramma GReIS. Het NOG-bestuur gaf aan dit te gaan bespreken met de stamboekhouders en Wilfried Cents.
* In 2009 heeft Fokcommissie Witte Geiten het gevoerde fokbeleid op de ALV van de NOG van de afgelopen jaren toegelicht en aangegeven waar we de komende jaren naar toe willen.
* Volgens het melkcontrole reglement behoren de geitenhouders op dag van de melkcontrole te melden bij Ten Tuynte in verband met hercontrole. Fokcommissie Wit hoopt dat iedereen hieraan meewerkt zodat ook in toekomst alle melklijsten gepubliceerd kunnen worden.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 28 maart 2009
De commissie geeft met behulp van een PowerPoint toelichting bij het verslag waarna deze zonder opmerkingen goed wordt gekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
De samenstelling is dit jaar aangepast nadat Bertus Hutten meerdere keren had aangegeven dat hij wou stoppen. Bertus heeft bijna 12 jaar in de commissie gezeten en vond het tijd om plaats te maken voor een ander. De commissie waardeert zijn nuchterheid en als we doordraafden kon hij ons tot orde roepen.
Jurjan Groenveld is gestopt omdat de structuur tussen de NOG, Fokcommissie en Scholingscommissie hem niet ligt. Jurjan is een geitenliefhebber en heeft veel fokkerijkennis die we gaan missen. Beide krijgen een bloemetje overhandigd.
Bas Bierhof uit Zutphen heeft toegezegd om plaats te nemen in de commissie. Volgens de voorzitter is hij handig met computers, websites en foto’s maken. De fokkerij moet Bas nog bewijzen en krijgt een applaus uit de zaal.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
  Voorzitter/Penningmeester: Gerard Bos Onveranderd
   Secretaris: Durk van der Zee Onveranderd
   Commissielid: Jan de With Onveranderd
   Commissielid: Haije de Wit Onveranderd
   Commissielid: Bas Bierhof Nieuw
   Schrijver "Geitenhouderij": Jeroen de Vries Onveranderd
   Webmaster: Teunie de With Onveranderd
Fokcommissie Wit is nog op zoek na een nieuw lid om de commissie weer op volle kracht te krijgen.
 
5. Verslag Fokkersdag 16 mei 2009
Met behulp van foto's werd er teruggekeken op de Fokkersdag 2009 bij de Fam. van der Veen te Makkum.
Op het programma stond onder andere de voortgang van het True Type, een kennistest over de inwendige onderdelen en een rondleiding over het bedrijf met ongeveer 1100 geiten.
In de praktische middag werden er een zestal geiten beoordeeld op verschillende onderdelen en werd er een eenjarige melkgeit ingeschreven en besproken.
 
6. Aankondiging Fokkersdag 8 mei 2010
De Fokkersdag 2010 wordt gehouden op zaterdag 8 mei 2010 bij Fam. Noordermeer te Heenvliet.
Op het programma staan onder andere een presentatie over voeding, een skelettest en een praktische middag met geiten en bokken.
Iedereen wordt er nog eens op geattendeerd zich op tijd aan te melden in verband met de koffie.
 
7. Stemming fokbeleid
Na een lange periode het fokbeleid te hebben besproken, verschillende sprekers onder andere van Stichting Zeldzame huisdieren en een docent van Universiteit Wageningen werd er vandaag uiteindelijk gestemd.

Bij deze schriftelijke stemming onder houders van Witte geiten ging het om het voorstel: Stamboek x Stamboek = Register van Jongvee.

* Dit houdt in dat alle lammeren, zowel vrouwelijk als mannelijk, uit Stamboek x Stamboek kunnen worden geregistreerd in het Register van Jongvee
* Van iedere Witte Stamboekgeit (met of zonder melklijst) mag na paring met een Stamboekbok een bokje aangehouden worden voor de fokkerij
* Dit geldt ook voor geiten die bij aflammeren nog niet in het Stamboek staan ingeschreven, maar in hetzelfde jaar voor inspectie worden aangeboden.
* Alle voorgaande eisen met betrekking tot exterieur en melkproductie van de geit of bok vervallen.
* Het voorstel gaat bij een meerderheid van stemmen en na bekrachtiging op de ALV van de NOG met terugwerkende kracht in op 01-01-2010

Er hadden 20 fokkers een stem uitgebracht, er waren zeventien mensen voor en drie tegen.
Dit wordt nu door het bestuur voorgelegd aan het NOG om het op de ALV te laten bekrachtigen.

Tussen de stamboekhouders is er onduidelijkheid hoe het bokje van een moeder zonder opnamerapport wordt geregistreerd in het stamboekprogramma. Er wordt besloten dat het jonge bokje wordt geplaatst bij Melkgeit als GA (Geregistreerde Afstamming) tot de moeder is opgenomen in het Stamboek. Na opname neemt de eigenaar het initiatief en schrijft de stamboekhouder het bokje over naar het Register van Jongvee (RvJ) bij de Witte geiten.

 
8. Discussie predikaat Topgeit
Tijdens de vorige Fokkersbijeenkomst in 2009 is er gevraagd om de eisen van het predicaat Topgeit te verhogen. Dit predicaat wordt verstrekt door de NOG.
De eisen voor het predicaat Topgeit zijn momenteel:
* 88 punten voor Algemeen Voorkomen
* CVE van 150 bij een minimum aantal van 250 dagen.

Tot nu toe zijn er zeven geiten die aan de eis van Topgeit voldoen.
Opvallend hieraan zijn:
* Het zijn alleen Witte geiten
* Drie van de zeven zijn jaarlingen
* Vijf geiten van dezelfde fokker/eigenaar
* Nooro’s Femke 14 voldoet drie achtereenvolgende jaren aan de productie-eis


Dick Noordhuis: Predicaat Topgeit klinkt als de belangrijkste. Hierdoor moet het veranderen in meer melklijsten en meer dagen, doordat de laatste ± 40 dagen het CVE vaak snel achteruitgaat.
Klaas Ritzema: Aantal dagen moet gewoon 305 dagen zijn.
Piet van Haperen: Misschien moeten we het predicaat Topgeit wegdoen en gradaties aanbrengen met ster 1, 2 en 3.
Engel Kupers: Het doel van het predicaat is voor alle rassen, er moet een zekere mate van haalbaarheid voor elk ras inzitten. Er wordt een paar jaar meegewerkt en het is de bedoeling om elk jaar maar een paar geiten met dit predicaat te huldigen.
Herman Hoekstra: Misschien voor Wit een extra ander Predicaat.
Theo van der Meer: De oorspronkelijke gedachte was dat een Topgeit moeilijk te halen moet zijn.

De commissie concludeert hieruit dat dit NOG-predicaat blijft bestaan en nog eens gekeken moet worden om eventuele gradaties te gaan gebruiken.

 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2010
 
9. Presentatie Fokboek Wit 2010
Jan de With presenteert het Fokboek Wit 2010 en laat veel gegevens zien, geïllustreerd door mooie foto's.
De gegevens uit het stamboekprogramma GReIS zijn ook dit jaar weer aangeleverd door Wilfried Cents.
De opzet van het Fokboek is hetzelfde gebleven als vorig jaar. Dit jaar zijn de geiten ouder dan 10 jaar gesplitst in twee tabellen: Stamboek en Register van Jongvee.
Het Fokboek 2010 is zes pagina’s dikker geworden ten opzichte van de vorige editie door meer KS-geiten en bokken.
 
10. Presentatie True Type geit en bok
De tekeningen van het True Type hebben vele ontwikkelingen doorgemaakt.
Na vele pogingen om het ideaal beeld te creëren zijn we uitgekomen tot de huidige tekeningen van Marinette Hoogendoorn.
 
11. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
De herinneringsbordjes zijn voor:
- Stergeiten:  - Eliza   98 - D.F. Noordhuis, Roden
  - Eliza 121 - D.F. Noordhuis, Roden
   
- Topgeiten:  - Marijke 163 - P. van Haperen, Gilze
  - Marijke 118 - P. van Haperen, Gilze
  - Marijke   90 - P. van Haperen, Gilze
   
- 10.000 kg melk: - Tsjeppenburster Aleida 182 - Comb. Hoekstra, Welsrijp
  - AH Koosje 15 - K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
 
12. Foto´s van keuringen van 2009 uit het webalbum
Dit jaar heeft Fokcommissie Wit een diashow gemaakt van alle keuringen waarvan vorig jaar foto’s zijn ingestuurd. In grote stilte werd er met aandacht gekeken naar de samenvatting van foto’s van de keuringen 2009.
Deze foto’s die waren gepresenteerd zijn terug te vinden op de website: http://picasaweb.google.com/Wittegeiten
 
13. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
Na een korte fotoserie van de kampioenen geiten en lammeren op de Nationale NCW-keuring in Beilen en CW-keuring in Kootwijkerbroek werden de Nationale kampioenen gehuldigd.

- NCW-keuring:  Klazien 154 - Lj Wijbenga, Kollumerzwaag
- CW-keuring:     Marijke 90 - P. van Haperen, Gilze

Door het honderdjarige bestaan van vereniging “Noord-Holland” wordt dit jaar de Nationale NCW-keuring gehouden in manege “Bucephalus” in Barsingerhorn op zaterdag 22 augustus 2010.
De Nationale CW-keuring wordt op zaterdag 18 september door Stichting Landelijke Geitenkeuring weer in manege “Voorwaarts” in Kootwijkerbroek georganiseerd.

 
14. Rondvraag
Dick Noordhuis merkte op dat op de website van Fokcommissie Wit de productielijst 2008 weinig dieren waren vermeld.
Hierop werd geantwoord dat de webmaster door tijdgebrek er nog niet aan toe gekomen was, maar dit wordt toegevoegd.
 
15. Sluiting
Gerard Bos sluit de bijeenkomst en bedankt tenslotte de actieve vrijwilligers Jeroen de Vries en Teunie de With met een bloemetje.

Bas Bierhof

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG