FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2003

Fokkersbijeenkomst 24 mei 2003 te Heerde, aanvang 13:00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen brieven / Mededelingen.
3. Notulen Ledenbijeenkomst 25 november 2000 te Heerde.
4. Financieel verslag.
5. Samenstelling Fokcommissie.
Jan de With uit Lexmond is bereid toe te treden tot de fokcommissie. Van den Boogaert en Bos willen aftreden. De commissie zoekt nog twee enthousiaste fokkers ter versterking van de commissie.
6. Inleiding door Herman Hoekstra.
Over de geitenfokkerij en de taken van de commissies hierin.
7. Discussie over fokkerijzaken.
  PAUZE
8. Presentatie website van Fokcommissie Wit door Jan de With.
9. Huldiging van de geiten die in 2002 de 10.000 kg melk volmaakten en van de geiten die het predikaat Stergeit behaalden.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
  G. Bos,
secretaris.

 

VERSLAG 2003

Verslag Fokkersbijeenkomst 24 mei 2003
Aanwezig: 25 fokkers/belangstellenden; enkele vertegenwoordigers van de andere Fokcommissies; vertegenwoordigers van het NOG-bestuur en de voltallige Fokcommissie Witte Geiten (P.F. van den Boogaert, voorzitter; G.Bos, secretaris; G.B.M. Koekkoek, penningmeester; A. Hutten; J. de With, kandidaat-commissielid).
1. Opening.
  De voorzitter heet iedereen van harte welkom, de fokkers van witte geiten, de vertegenwoordigers van de andere Fokcommissies en de NOG-bestuursleden.
Hij memoreert enkele gebeurtenissen van de afgelopen tijd, zoals de problemen ten gevolge van de MKZ- en vogelpestuitbraken. Deze gebeurtenissen doen hobbydierenhouderij geen goed.
2. Ingekomen brieven / Mededelingen.
Brief van de heer De Boer met een vraag over het aanhouden van dekbokjes wanneer de moeder nog niet voldoet aan de eisen. Antwoord: Voorzitter verwijst hem door naar de NOG: fiatering boklammeren is een NOG-regel.
De commissie kreeg het bericht van het plotselinge overlijden van Teunis Rorije. Teunis was commissielid bij de Toggenburgers, inspecteur en keurmeester. Koekkoek heeft namens de commissie het condoleance register getekend. Voorzitter wenst zijn familie veel sterkte.
Tijdens de pauze is er nog gelegenheid om het nieuwe fokboek aan te schaffen ad eur 7,00.
3. Verslag Ledenbijeenkomst 25 november 2000 te Heerde.
Dit verslag wordt zonder wijziging, met dank dank aan de secretaris, goedgekeurd.
4. Financieel verslag.
Penningmeester Koekkoek geeft een toelichting op de door hem opgestelde en uitgedeelde financieel verslag. Op het verslag en de begroting is geen commentaar. Vanuit de zaal komt wel de vraag waarom geen verantwoording is afgelegd over de financiŽn aan een kascommissie tot het moment van omvorming tot commissie. Voorzitter antwoordt hierop dat in de afgelopen periode weinig is uitgegeven, er vorig jaar geen NOG-bijdrage is verkregen en de Fokgroep een NOG-commissie is geworden, verantwoording aan het NOG-bestuur wordt afgelegd. De penningmeester heeft alle stukken bij zich, die kunnen worden ingezien als daar belangstelling voor is.
5. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten.
Voorzitter geeft kandidaat-commissielid Jan de With uit Lexmond de gelegenheid zich voor te stellen. Jan vertelt dat hij de kost verdiend met het melken van 20 zwartbonte koeien en het parttime werken in de bouw. De geitenfokkerij is hobby, hij melkt er circa 12. De With wordt met algemene stemmen welkom geheten als commissielid.
6. Inleiding door Herman Hoekstra.
Hoekstra stelt zich voor als nieuw NOG-bestuurslid met als taak fokkerijzaken. Hij begint met een uiteenzetting over de taken en doelstelling van de N.O.G., zoals stamboekregistratie / ledenadministratie / informatie en raadpleging leden / ondersteuning verenigingen en fokcommissies / opleiding en bijscholing keurmeesters en inspecteurs.
  Hierna komen de taken en doelstelling van de Fokcommissie aan bod: zoals: fokdoel en fokbeleid bepalen / evaluatie van dit beleid / informatie aan fokkers door bijvoorbeeld fokboek en internetsite / bijdragen aan de opleiding en bijscholing keurmeesters en inspecteurs.
  Verder zet hij de regels en eisen nog eens uiteen waaraan de stamboekfokkerij van witte geiten is onderworpen en hij vergelijkt de minimum eisen met het gemiddelde van alle geiten en bokken.
7. Discussie over fokkerijzaken.
Er wordt gevraagd of de commissie het als haar taak beschouwd om voedingsadviezen voor melkgeiten te geven. Voorzitter antwoordt dat voedingsadviezen gegeven moeten worden door veevoedingsdeskundigen, bijvoorbeeld door een voerleverancier.
Veel discussie komt er niet op gang, de aanwezigen zitten kennelijk niet te wachten op nog meer regels en regeltjes. Eerst maar eens lekker naar de keuring met geiten.
8. Presentatie website van Fokcommissie Wit door Jan de With.
Jan is niet de enige persoon van de familie die liefhebberij heeft voor geiten, de hele familie de With is enthousiast voor de geitenhouderij. Zus Teunie heeft samen met Jan vele uren besteed aan het opzetten van de website voor de fokcommissie, die onder het adres
www.wittegeiten.nl te vinden is op internet.
  De With laat het een en ander zien en geeft een uiteenzetting wat en hoe alles te vinden is. Heel veel informatie en gegevens is al verzameld op de site en wordt steeds weer aangevuld. Dus voor wie internet heeft: regelmatig kijken naar: www.wittegeiten.nl.
  Voorzitter bedankt Gerben van den Boogaert voor de technische verzorging, en Teunie voor het vele werk dat gedaan is.
9. Huldiging van de geiten die in 2002 de 10.000 kg melk volmaakten en van de geiten die het predikaat Stergeit behaalden.
Oudere geiten zijn matig vertegenwoordigd op keuringen, daar worden merendeels jongere dieren getoond. De commissie is destijds gevraagd wat meer aandacht te besteden aan oudere dieren. Dat is de reden dat we besloten hebben geiten die zich in de melkproductie of in de fokkerij onderscheiden hebben, te eren met een herinnering.
De geiten die de 10.000 kg-grens passeerden waren: Dayna Anja 2 van S. vd Wal uit Langezwaag en Ivanbar Trees 18 van L. Anema uit Achlum.
De geiten die het predikaat Stergeit behaalden: Marijke 63 en Calluna 17 van P. van Haperen uit Gilze, Tsjepp. Aleida 99 en Tsjepp. Aleida 105 van M. Hoekstra uit Welsrijp.
Voorzitter feliciteert de eigenaren en voorzover deze aanwezig waren, werd hen een herinneringsbord uitgereikt.
10. Rondvraag.
Vraag of de commissie nog keuringen gaat organiseren. Antwoord: zolang er nog veel beperkingen door regelgeving zijn, zal de commissie geen keuringen organiseren. Voor het verenigingsleven is het beter plaatselijke en regionale keuringen van de grond te krijgen.
Voor een landelijke confrontatie kunnen liefhebbers terecht op de ncw-keuring op 26 juli in Wijnjewoude, en op de cw-keuring in de Veemarkthallen te Utrecht op zaterdag 27 september.
  Vraag om de fokkersbijeenkomst te houden meer centraal in het land bijv. in "De Kiekmure" in Harderwijk. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de meeste fokkers in het noorden wonen en die vinden Heerde een goede stek. Secretaris merkt op dat de accommodatie in Harderwijk in de stad zit, dus niet zo makkelijk te bereiken, de commissie vindt dat Heerde een bekende, makkelijk te bereiken en goed verzorgde vergaderzaal is.
  Tijdens de pauze is na een gesprek duidelijk geworden dat Jurjan Groenveld interesse heeft om deel uit te maken van Fokcommissie Wit. Hij zal worden uitgenodigd voor de commissiebijeenkomsten.
11. Sluiting.De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en hun bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering.
  G. Bos,
secretaris.

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG