FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2005

Fokkersbijeenkomst 26 maart 2005 te Heerde, aanvang 13:00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst 27 maart 2004
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten
- Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Koekkoek
- Kandidaat commissielid: Marten Wiersma uit Jistrum
- Kandidaat commissielid: Jeroen de Vries uit Leeuwarden
5. Instructiedag
6. Stemming inzetten bokken uit jaarlingen (zie nieuwspagina)
7. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2005"
8. Presentatie Fokboek
9. Inleiding over type
10. Presentatie folder: De Nederlandse Witte geit
11. Huldiging: Geiten met 10.000 kg melk en Stergeiten
12. Huldiging: Kampioenen van de Nationale Keuringen 2004
13. Rondvraag
14. Sluiting
  NOG-Fokcommisie Witte Geiten

Secretariaat: J. Groenveld

 

VERSLAG 2005

Verslag Fokkersbijeenkomst 26 maart 2005.
Aanwezig: +/- 40 fokkers/belangstellenden; vertegenwoordigers van andere Fokcommissies; vertegenwoordigers van het NOG-bestuur en de Fokcommissie Witte Geiten (G. Bos, voorzitter; J. Groenveld, secretaris; A. Hutten; J. de With; M. Wiersma, kandidaat-commissielid; J. de Vries,  kandidaat-commissielid).
Met kennisgeving afwezig: G. Koekkoek, penningmeester.
1. Opening
Waarnemend voorzitter heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen een prettige middag toe.
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
* Er zijn geen ingekomen brieven voor deze vergadering.
* Het nieuwe stamboekprogramma GReIS is inmiddels zover gevorderd dat de Fokcommissie gegevens hieruit kan verkrijgen. De Fokcommissie gebruikt deze gegevens vooral om het fokboek te kunnen samenstellen en mutaties op de website actueel te houden.
* Binnenkort komt er een lijst van jonge bokken en hun eigenaren op de website n.a.v. de vraag van S. Revoort op de vorige vergadering.
* Totaal zijn er ruim 6000 bezoekers op de website geweest. De laatste tijd kijken er gemiddeld ongeveer 15 mensen per dag naar de site.
* De secretaris heeft het jaarverslag 2004 van de Fokcommissie ingeleverd bij de NOG om toe te voegen bij het jaarverslag van de NOG.
* Penningmeester heeft de rekening 2004 en de begroting 2005 ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* De Fokcommissie Witte Geiten heeft vorig jaar medewerking verleend aan het organiseren van de inspecteurs en keurmeesterdag.
* Contactpersonen met de NOG: PR commissie; Jan de With, Automatiseringscommissie; Gerard Bos, Scholingscommissie; Bertus Hutten.
* De vier presentatieborden gevuld met promotiemateriaal zijn in 2004 tentoongesteld op de Nationale CW- en NCW-keuring in Utrecht en Wijnjewoude met als doel meer mensen enthousiast te maken voor geitenfokkerij.
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst 27 maart 2004
Dit verslag wordt zonder wijziging, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten
Gerard Koekkoek is aftredend en niet herkiesbaar. Gerard was wegens gezondheidsredenen helaas niet in staat om aanwezig te zijn. Voorzitter Bos geeft aan dat Gerard een plezierig persoon binnen de fokcommissie was en al sinds de oprichting van de Fokgroep Wit veel voor de Commissie heeft betekend. Theo v/d Meer zorgt ervoor dat er een welverdiend presentje bij Gerard afgeleverd zal worden. 
De Fokcommissie heeft twee kandidaten gevonden die willen toetreden tot de Fokcommissie. Dit zijn:
* Marten Wiersma uit Jistrum
* Jeroen de Vries uit Leeuwarden.
De bedoeling is dat waarnemend voorzitter Bos eerst nog zijn functie zal behouden en dat de kandidaat commissieleden rustig een tijdje mee kunnen lopen. 
Voorzitter geeft Marten Wiersma de gelegenheid om zich voor te stellen. Marten geeft aan dat hij enkele geiten (de Willemientjes fan it Heechlan) voor hobby houdt. Marten is dagelijks werkzaam in de snijbloemen. Marten wil de fokcommissie graag ondersteunen en wat voor de geitenfokkerij in Nederland betekenen. 
Vervolgens mag Jeroen de Vries zich voorstellen. Samen met zijn vader houden ze de Bildhoekster Maisy’s. Jeroen is leraar in het basisonderwijs. Hij is een aantal jaren werkzaam geweest in Schiedam maar nu hij weer werkzaam is in Friesland is er weer meer gelegenheid om met de geitenfokkerij aan de slag te gaan. Jeroen wil zich graag inzetten voor het behoudt van de fokkerij van witte geiten in Nederland.
5. Fokkersdag
De fokcommissie stelt voor een fokkersdag te houden op 14 mei bij de familie Holwerda in Siegerswoude. De fokkersdag zal eerst in het Noorden gehouden worden. Bij positieve reacties volgend jaar in het Zuiden. De invulling van de dag is nog niet helemaal bekend. Via de nieuwsbrief van de NOG en de Geitenhouderij zullen de fokkers op de hoogte gehouden worden.
6. Stemming inzetten bokken uit jaarlingen of geiten zonder volledige melklijst
Aan de hand van 3 voorstellen kon gestemd worden. De fokcommissie heeft ervoor gekozen zelf geen standpunt te verdedigen. Op een democratische manier konden de fokkers kiezen uit onderstaande voorstellen. Er mochten alleen witfokkers stemmen en 1 persoon per geitenstal.
* Voorstel 1: Bokken uit geiten zonder melklijst eerste jaar al kunnen inzetten: 150 dagen lijst met minimaal een CVE 100, exterieur 82 punten en 3 generaties volbloed.
* Voorstel 2: Wachtbok: Bok niet eerder inzetten totdat moeder aan alle huidige eisen voldoet.
* Voorstel 3: Geen verandering.
Na uitleg en het behandelen van de voor en nadelen van de voorstellen kon schriftelijk gestemd worden. De voorstellen zijn geteld door een onafhankelijke persoon die geen witte geiten houdt.
Uitslag was uiteindelijk: Voorstel 1: 9 stemmen, Voorstel 2: 8 stemmen, Voorstel 3: 15 stemmen. Dit betekent dat er niets verandert en bokken uit geiten die nog geen volledige melklijst hebben niet kunnen worden opgenomen in het stamboek.
7. Evaluatie fokkerijgegevens door Herman Hoekstra
Herman Hoekstra krijgt de gelegenheid om aan de hand van gegevens uit het nieuwe stamboekprogramma GReIS evaluatiegegevens te laten zien.
Herman laat zien dat de Nederlandse Witte geit gemiddeld 84.5 punten krijgt (294 opnames). Gemiddeld wordt de Nederlandse Witte met ongeveer 1.5 punt hoger opgenomen dan in 2000. Doorgaans worden vooral de betere dieren gekeurd en er zijn iets minder dieren gekeurd. Het is daarom niet helemaal reŽel dat we een hele grote sprong vooruit gegaan zijn in 4 jaar tijd.
Voor Type hebben de opgenomen geiten gemiddeld 85.2 gescoord, voor ontwikkeling 85.4, voor uier 83.6 en voor benen 83.8.
Wat opvalt, is dat de geiten de laatste 4 jaar enorm veel progressie geboekt hebben voor hoogtemaat. In 2000 was de gemiddelde 75.4 cm in 2004 was dit gemiddeld al 78.9. Hier moet ook rekening gehouden worden met de aantal opnames. Maar het is wel een bevestiging die we in de praktijk ook kennen dat de geiten gemiddeld groter worden.
Opvallend in vergelijking met de geiten is dat de bokken over het algemeen maar 0.3 cm groter worden van 2000-2004.
Vervolgens laat Herman zien dat de gemiddelde geit gemiddeld 4.3 jaar oud is. Terwijl de bokken gemiddeld maar 2.3 jaar oud zijn. Dat bokken over het algemeen gauw worden weggedaan wanneer ze 1 of 2 jaar hun dekdiensten gedaan hebben wordt door deze statistiek bevestigd.
De volgende sheets bestaan uit een lijst met bokken met de hoogst scorende dochters voor Algemeen voorkomen en CVE.
Pauze

Fokboek Wit 2005

 

8. Presentatie Fokboek
Jacco Fokkema heeft voor de eerste keer de gegevens voor het fokboek aangeleverd uit het nieuwe stamboekprogramma GReIS. Er zijn enkele toevoegingen gedaan die ons als fokcommissie interessant leken:
* In plaats van alleen KS-geiten nu ook alle moeders van de bok
* Geiten die > 90 punten scoren voor individuele bovenbalk kenmerken
* Jaarlingen met > 87 punten voor algemeen voorkomen
* Stergeiten van het afgelopen jaar plus de nog in leven zijnde stergeiten
* Geiten die afgelopen jaar 10.000 kg melk geproduceerd hebben en de nog in leven zijnde geiten met 10.000 kg melk
* Een fokkerslijst met adres en telefoonnummer
* De hoogtemaat en de opnamedatum zijn toegevoegd aan de moeders van de bok en bokken
9. Inleiding over Type
Jurjan Groenveld heeft op de keurmeesterdag een presentatie verzorgd namens de fokcommissie Wit en de fokcommissie heeft hem gevraagd of hij meer gespecificeerd op type dit ook op de fokkersbijeenkomst wou doen.
De raspresentatie is opgesteld aan de hand van de rasbeschrijving van de witte geit. Aan bod kwam een uitleg over rastypische kenmerken, melktype, kracht en een uitleg van de invloed van type bij verschillende onderdelen van de geit.
10. Folder de Nederlandse Witte geit
De Fokcommissie Witte Geiten heeft eind februari een folder verspreid met de Geitenhouderij. De fokcommissie is hier in het najaar mee gestart. Jan de With heeft dit gecoŲrdineerd en heeft medewerking van zijn zus en andere commissieleden gekregen. Vervolgens is met medewerking van de Geitenhouderij en de NOG een prachtige folder ontstaan waar we als fokcommissie trots op mogen zijn.
11. Huldiging geiten voor het behalen van 10.000 kg melk en Stergeiten
Er zijn het afgelopen jaar 2 geiten die de mijlpaal van 10.000 kg melk hebben gehaald. En 1 geit behaalde het predikaat Stergeit.

10.000 kg melkgeiten:
Merilla Atsje 212 - K.S./J.J./P.J. Meekma, Deinum
Sjoukje - Fam. de With, Lexmond.

Stergeit:
Corrie 85 - Comb.Groenveld, Wommels. 

Voorzitter feliciteert de eigenaren en reikt de Familie de With en de Combinatie Groenveld een herinneringsbord uit. Bij de Familie Meekma zal het welverdiende herinneringsbord gebracht worden door een dichtbijwonende aanwezige. 

12. Huldiging kampioenen Nationale Keuringen in Wijnjewoude en Utrecht 2004 
Van alle kampioenen wordt een foto getoond en de eigenaren gefeliciteerd. De algemeen kampioenen krijgen van de voorzitter een bos bloemen uitgereikt.

Landelijke NCW-keuring in Wijnjewoude:
Corrie 2
Fokker: Combinatie de Vries, Wieuwerd. Eigenaar: L. Wijbenga, Kollumerzwaag.

Landelijke CW-keuring Utrecht:
Corrie 116
Fokker/eigenaar: Combinatie Groenveld, Wommels.
13. Rondvraag
M. Mattheeuwse geeft aan dat ze bij bont bezig zijn om de genen van de bonte geit te willen opslaan in de genenbank. Wanneer een ras in aantallen dreigt terug te lopen kan hier in de toekomst wat mee gedaan worden om het ras te behouden. Voorzitter geeft aan dat het voor de witte geit voorlopig nog niet aan de orde is, wanneer er in de toekomst wel noodzaak blijkt te zijn kan dit alsnog.
W. de Boer geeft aan dat er ook een lijst van jonge bokken kan worden toegestuurd door de fokcommissie omdat het fokboek pas in maart verschijnt. Jan de With geeft aan dat er een lijst op internet verschijnt. De voorzitter vult aan dat dit vooral extra kosten en arbeid met zich meebrengt.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt alle  aanwezigen voor hun belangstelling en hun bijdrage aan de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de volgende fokkersbijeenkomst op 25 maart 2006.
J. Groenveld,
secretaris.

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG