JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2005

In 2005 zijn er drie commissievergaderingen geweest. In deze vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag en de agenda voor de bijeenkomsten tussen de Fokcommissies en het NOG bestuur.

Op 28 januari was er overleg tussen de Fokcommissies en de NOG. Hier kwam het maken van de Fokboeken aan de orde. Deze zal voor Wit voor het eerst uit het nieuwe stamboekprogramma GReIS uitgedraaid kunnen worden. Verder was er een presentatie van wijzigingsvoorstellen voor NOG predikaten die door enkele mensen van de NOG en fokcommissieleden uitgewerkt zijn.

Op zaterdag 26 maart (vaste laatste zaterdag van maart) was onze jaarlijkse Fokkersbijeenkomst in “De Keet” te Heerde. Op de bijeenkomst waren ongeveer 40 fokkers/belangstellenden aanwezig.

Penningmeester Gerard Koekkoek was aftredend en niet herkiesbaar. Helaas kon Gerard wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Voorzitter Bos geeft aan dat Gerard een plezierig persoon binnen de fokcommissie was en sinds de oprichting van de Fokgroep Wit veel voor de Commissie heeft betekend.
De Fokcommissie heeft twee kandidaten gevonden die willen toetreden tot de Fokcommissie. Dit zijn Marten Wiersma uit Jistrum en Jeroen de Vries uit Leeuwarden.
Marten geeft aan dat hij enkele geiten (de Willemientjes fan it Heechlan) voor hobby houdt. Marten is dagelijks werkzaam in de snijbloemen. Marten wil de Fokcommissie graag ondersteunen en wat voor de geitenfokkerij in Nederland betekenen.
Jeroen houdt samen met zijn vader de Bildthoekster Maisy’s. Jeroen is leraar in het basisonderwijs. Hij is enkele jaren werkzaam geweest in Schiedam maar nu weer werkzaam in Friesland en daarom weer meer in de gelegenheid om met de geitenfokkerij aan de slag te gaan. Jeroen wil zich graag inzetten voor het behoud van de fokkerij van Witte geiten in Nederland.

Het belangrijkste agendapunt voor de Fokkersbijeenkomst was de stemming over het inzetten van bokken uit jaarlingen of geiten met nog geen volledige melklijst. Aan de hand van drie voorstellen kon gestemd worden. De Fokcommissie heeft ervoor gekozen zelf geen standpunt te verdedigen. Op een democratische manier konden de fokkers kiezen uit onderstaande voorstellen. Er mochten alleen witfokkers stemmen en 1 persoon per geitenstal.
*Voorstel 1: Bokken uit geiten zonder melklijst eerste jaar al kunnen inzetten; 150 dagen lijst met minimaal een CVE 100, exterieur 82 punten en 3 generaties volbloed.
*Voorstel 2: Wachtbok; Bok niet eerder inzetten totdat moeder aan alle huidige eisen voldoet
*Voorstel 3: Geen verandering
Na uitleg en het behandelen van de voor en nadelen van de voorstellen kon schriftelijk gestemd worden. De voorstellen zijn geteld door een onafhankelijke persoon die geen witte geiten houdt. Uitslag was uiteindelijk: Voorstel 1: 9 stemmen, Voorstel 2: 8 stemmen, Voorstel 3: 15 stemmen. Dit betekent dat er niets veranderd en bokken uit geiten die nog geen volledige melklijst hebben niet kunnen worden opgenomen in het Stamboek.

Jacco Fokkema heeft voor de eerste keer de gegevens voor het Fokboek aangeleverd uit het nieuwe stamboekprogramma GReIS.
Er zijn enkele toevoegingen gedaan die ons als Fokcommissie interessant leken:
- In plaats van alleen KS-geiten nu ook alle Moeders van de bok, geiten die ≥ 90 punten scoren voor individuele bovenbalk kenmerken, jaarlingen ≥ 87 punten voor Algemeen voorkomen.
- Geiten die het afgelopen jaar het predikaat Stergeit kregen plus de nog in leven zijnde Stergeiten, geiten die afgelopen jaar de 10.000 kg melk volgemaakt hebben en de nog in leven zijnde geiten met meer dan 10.000 kg melk.
- Een fokkerslijst met adressen en telefoonnummers en de hoogtemaat en de opnamedatum zijn toegevoegd aan de Moeders van de bok en bokken.

De Fokcommissie Witte geiten heeft eind februari een folder verspreid in samenwerking met de Geitenhouderij. De Fokcommissie is hier in het najaar van 2004 mee gestart. Jan de With heeft dit gecoördineerd en heeft medewerking van zijn zus en andere commissieleden gekregen. Vervolgens is met medewerking van de Geitenhouderij en de NOG een prachtige folder ontstaan waar we als Fokcommissie trots op mogen zijn.

Vast agendapunt op de Fokkersbijeenkomst zijn de huldigingen.
In 2004 hebben Merilla Atsje 212 van de familie Meekma uit Deinum en Sjoukje van de familie de With uit Lexmond de grens van meer dan 10.000 kg melk overschreden. Voorzitter Bos feliciteert de eigenaren en reikt de familie de With een herinneringsbord uit. Bij de familie Meekma zal het welverdiende herinneringsbord gebracht worden door een dichtbijwonende aanwezige.
Dit jaar heeft één geit het predikaat Stergeit behaald. Dit is Corrie 85 van de Combinatie Groenveld uit Wommels. Er wordt door de voorzitter een herinneringsbord uitgereikt aan de Combinatie Groenveld.


In 2005 organiseerde de Fokcommissie voor het eerst een Fokkersdag. Bedoeld om fokkers ook eens te betrekken bij het plaatsen en beoordelen van geiten. De Fokkersdag werd gehouden bij de familie Holwerda in Siegerswoude, waar ongeveer 250 witte en bonte geiten worden gemolken. Voor aanvang werden de geiten voorgeselecteerd door drie juryleden, dit waren Herman Hoekstra, Pieter Zijlstra en Dick Noordhuis.

Rond half elf opende de voorzitter Gerard Bos de Fokkersdag met een hartelijk welkom voor de aanwezigen. Onder een blauwe lucht en een frisse wind uit het noorden kregen de aanwezigen drie blanco keuringsrapporten uitgereikt met de opdracht om drie geiten in te schrijven. Daarna werden ze één voor één door een willekeurige fokker besproken. Eventuele grote verschillen met de andere fokkers werden doorgesproken, waarna de jury hun invulling van het keuringsrapport bekend maakte met een toelichting.

Het tweede deel van de ochtend werd ingevuld door Jan Otter, een voerdeskundige van Cehave Landbouwbelang. Hij vertelde uitgebreid over slepende melkziekte, waarbij de voeding in de droogstand en de eerste maanden van de lactatie heel belangrijk is. De fokkers kregen antwoorden op de verschillende vragen die ze stelden over voeding van bokken en lammeren, gehalten in diverse voersoorten en de gevolgen voor de productie.

’s Middags showden de Commissieleden vijf witte geiten, die door de fokkers op papier op volgorde van de vijf kenmerken van de bovenbalk werden gezet: ontwikkeling, type, benen, uier en algemeen voorkomen. Ook nu gaf een fokker zijn mening over zijn volgorde en in goede sfeer werden de afwijkende meningen van andere aanwezigen beluisterd. Uiteindelijk gaf de jury de doorslag met een uitleg van de juiste afweging van de raseigenschappen van de Nederlandse Witte geit.

Rond half drie bedankte Gerard Bos de aanwezigen. Jippe Holwerda kreeg een mooie plant uitgereikt voor de gastvrijheid. Gerard was blij dat er nog geitenhouders zijn die hun bedrijf open willen stellen voor het organiseren van een Fokkersdag. De fokkers bleven nog gezellig napraten met een drankje. Uit de positieve reacties was op te maken dat de doelstelling: een leerzame en gezellige dag was gerealiseerd.
Er komt in 2006 waarschijnlijk een vervolg, maar dan zoals toegezegd in het zuiden van het land.


Op zaterdag 9 juli was de nationale NCW keuring. De landelijke keuring voor niet-certificaatwaardige geiten werd georganiseerd door de Keuringscommissie Noord in de manege De Stoomruiters in Beilen.

Bij de Witte geiten werd Sasja van W. de Vries uit Nijeholtpade kampioen. Het reservekampioenschap was voor Liesje 11 van A. Glas uit Dirkshorn. Kampioen Wit lam werd Corrie 4 van Lj. Wijbenga uit Kollummerzwaag. Reservekampioen werd Klazien 154 eveneens van Lj. Wijbenga uit Kollumerzwaag.


Op de bijeenkomst tussen de Fokcommissies en de NOG op 9 september hield mevrouw Hinke Cnossen van de Stichting Zeldzame Huisdieren een presentatie over genetische diversiteit. Zij gaf aan hoe het per ras gesteld was met de aantallen en wat de stichting zeldzame huisdieren als bedreigend beschouwd. Voor wit was het voorlopig nog niet aan de orde om ons zorgen te maken.

Verder werd er nog gesproken over de open punten van het nieuwe fokreglement waar de eisen van KS-geit, Elitebok en Topgeit aan de orde kwamen.


Op 24 september was de Nationale keuring in Utrecht tijdens de Utrechtse paardendagen.Op deze keuring stonden de presentatieborden weer opgesteld, waar veel belangstellenden naar konden kijken. Er werden 88 Witte geiten gekeurd. Maar liefst 75 hiervan kregen een eerste premie en 13 een tweede premie. De keurmeesters Simon van der Paauw en Pieter Zijlstra hadden de taak om de dieren te keuren.

Bij de Witte geiten werd Roza A van H. Noordermeer uit Heenvliet kampioen. Reservekampioen bij de Witte geiten werd Corrie 116 van Combinatie Groenveld uit Wommels. Bij de Witte lammeren ging de hoogste eer naar Aagje 35 van J. van de Bijl uit Lemmer die tevens Dagkampioen lam over alle rassen werd. Reservekampioen Witte lammeren werd Aagje 38 van T.J. Posthuma uit Nijland.


De website van de Fokcommissie die sinds mei 2003 actief is wordt regelmatig bekeken door belangstellenden uit vele landen. Totaal zijn er ruim 11.000 bezoekers op de site geweest. De laatste tijd kijken er gemiddeld ongeveer 15 mensen per dag naar de site. Voor 79 procent zijn dit Nederlanders, 7.7 % Engelsen, 6.5 % Belgen, 2.5 % Duitsers. Verder zijn er nog bezoekers uit Zweden, Italië, Verenigde Staten, Oostenrijk, Noorwegen en Denemarken op de site geweest zijn om wat meer te weten te komen over de Nederlandse Witte geit.

Eind 2005 is de Fokcommissie aan de slag gegaan om een artikel te schrijven over een witfokker. Er is contact gezocht met “de Geitenhouderij” of deze dit artikel wil publiceren. Het is de bedoeling dat twee maal per jaar een reportage van een witfokker verschijnt. Jeroen de Vries heeft in november een interview gehouden bij Wabe Albada en daar een mooi verhaal van gemaakt die verschenen is in het kerstnummer van “de Geitenhouderij”.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Secretariaat: J. Groenveld

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG